Besluit van 14 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, van de wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Stb. 2021, 256)

Besluit van 14 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, van de wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Stb. 2021, 256)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 juni 2023, nr. WJZ; 27196045 Gelet op artikel VIII van de wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Stb. 2021, 256); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel 0A, van de wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Stb. 2021, 256) treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Amsterdam, 14 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Uitgegeven de zestiende juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding per 1 juli 2024 van artikel I, onderdeel 0A, van de wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Stb. 2021, 256).

De inwerkingtreding van dit onderdeel is aangekondigd bij brief van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 28 286, nr. 1265). Dat onderdeel is bij amendement van het Lid Vestering (Kamerstukken II 2020/21, 35 398, nr. 23) in de wet opgenomen en regelt dat «het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting» in elk geval niet wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT