Besluit van 15 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit 23 juni van 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305)

Besluit van 15 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit 23 juni van 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 10 november 2017, nr. IenM/BSK-2017/254020, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 met uitzondering van artikel I, onderdeel D, artikel 3.64b, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 15 november 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de achtentwintigste november 2017 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305) (hierna: het wijzigingsbesluit) bevat wijzigingen in de algemene regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij bepaalde agrarische toepassingen. De inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT