Besluit van 15 september 2023 tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met technische wijzigingen in artikelen die zien op diergezondheid, dierenwelzijn, gemedicineerde diervoeders en diergeneesmiddelen en wijziging van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren in verband met een technische wijziging

Besluit van 15 september 2023 tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met technische wijzigingen in artikelen die zien op diergezondheid, dierenwelzijn, gemedicineerde diervoeders en diergeneesmiddelen en wijziging van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren in verband met een technische wijziging

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 juni 2023 nr. WJZ/27628189; Gelet op Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (PbEU 2009, L47) en de artikelen 2.2, negende lid, 2.5, tweede lid, 2.7, tweede lid, 2.9, derde lid, 2.18, eerste lid, 3.1, tweede lid, 7.2, tweede lid, en 7.8 van de Wet dieren; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 juli 2023 nr. W11.23.00140/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2023, nr. WJZ/34382086; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2.7 vervalt.BIn artikel 2.8 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid. CArtikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 2.9 Toediening van bepaalde stoffen met hormonale werking, met een thyreostatische werking alsmede van ß-agonisten

2. «artikel 2.19, derde lid, van de wet» wordt vervangen door «verordening (EU) 2019/6». DArtikel 2.10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. «de artikelen» wordt vervangen door «artikel». 2. «, en 2.19» vervalt. EIn artikel 2.10d, eerste lid, aanhef, wordt «een slachthuis of een verzamelcentrum» vervangen door «een slachthuis, een broederij of een verzamelcentrum». FArtikel 2.10f vervalt.GIn artikel 2.12, onderdeel b, vervalt «l en m,».HArtikel 2.22, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. «mee te spelen» wordt vervangen door «te manipuleren». 2. «bestaande uit» wordt vervangen door «zoals». 3. «of ander geschikt materiaal,» vervalt. IArtikel 2.27b, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. Na «waar varkens worden gehouden» wordt «en waar slechts één varkenshouder actief is» ingevoegd. 2. «bedoeld in het eerste lid» wordt vervangen door «bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f». JArtikel 2.47 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot b tot en met d vervalt onderdeel b. 2. Onderdeel b (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: a. «de artikelen» wordt vervangen door «artikel». b. «2.2, onderdelen b tot en met f, en» vervalt. KArtikel 2.72 vervalt.LIn het eerste lid, onderdeel a, van artikel 2.76ih wordt «na verwijdering uit de stal» vervangen door «direct na verwijdering uit de stal».

ARTIKEL II
Artikel 4.11

van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren met als opschrift «Schorsing en intrekking besluiten» wordt vernummerd tot artikel 4.12.

ARTIKEL III
Artikel 2.8

c van het Besluit dierlijke producten vervalt.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 15 september 2023Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Uitgegeven de zesde oktober 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Dit besluit strekt tot aanpassing van een tweetal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat daarbij om herstel van onjuiste en onvolledige verwijzingen alsmede om het aanbrengen van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in het Besluit houders van dieren en het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.

    De wijzigingen zijn voorgelegd aan de het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Dit college is onafhankelijk en adviseert standaard voorafgaand of tijdens de consultatiefase van voorgenomen regelgeving. Het college heeft de voorgenomen regelgeving ambtelijk afgedaan. De wijzigingen die zijn opgenomen in dit besluit hebben geen gevolgen voor de regeldruk.

    Aangezien het om reparatieregelgeving gaat, treedt dit besluit onmiddellijk na publicatie in werking, en wordt afgezien van invoering op de vaste verandermomenten en van het hanteren van een invoeringstermijn van twee maanden.

    Notificatie van technische voorschriften als bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241) en Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376) is niet aan de orde omdat geen sprake is van technische voorschriften of diensten van de informatiemaatschappij.

  2. Artikelsgewijs

Artikel I

onderdeel A (artikel 2.7 Besluit houders van dieren).

Artikel 2.7

van het Besluit houders van dieren heeft betrekking op de te verstrekken inlichtingen door de houder van een dier dat voor de productie van levensmiddelen is bestemd. Deze bepaling betrof de implementatie van artikel 10, derde en vierde lid, van Richtlijn 96/23/EG.1 Met de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/6252 is Richtlijn 96/23/EG vervallen en is de verplichting tot het toegang geven tot documenten en elke andere relevante informatie opgenomen in artikel 15 van verordening (EU) 2017/625.

Artikel I

onderdeel B (artikel 2.8 Besluit houders van dieren).

Artikel 2.8

heeft betrekking op het verbod tot het afleveren van dieren waarvan het vlees van het dier een farmacologisch actieve werkzame stof bevat die een maximum residulimiet overschrijdt, of waarvoor een actiedrempel is vastgesteld. Het tweede lid van het artikel maakte het verbod tevens expliciet voor dieren die met een gemedicineerd diervoeder waren behandeld en vormde de implementatie van artikel 8, derde lid, van Richtlijn 90/167/EEG.3.

Het eerste lid van artikel 2.8 sluit met gemedicineerde diervoeders behandelde dieren niet uit van het verbod. Het tweede lid van artikel 2.8 was daarmee zinledig en is dus vervallen.

Daarnaast is richtlijn 90/167/EEG inmiddels ingetrokken door middel van artikel 25 van verordening (EU) 2019/4.4 De inhoud van artikel 8, derde lid, van Richtlijn 90/167/EEG is nu opgenomen in artikel 17, zesde lid, van verordening (EU) 2019/4. Dit artikel heeft rechtstreekse werking en het tweede lid van artikel 2.8 is ook om die reden overbodig geworden.

Artikel I

onderdelen C en D (artikelen 2.9 en 2.10 Besluit houders van dieren).

In de artikelen 2.9 en 2.10 stond een verwijzing naar het bij Wet van 14...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT