Besluit van 16 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 13 juli 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2969111; Gelet op artikel 16.1, eerste lid, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 32 van het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 8.64

onderdelen HH, KK, XX en DDD, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES treden in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Dit besluit regelt de invoering van jeugdstrafrecht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De invoering krijgt vorm door de inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna ook: de Aanpassingswet) gelijktijdig met het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES (Stb. 2020, 288) (hierna ook: het Uitvoeringsbesluit).

  2. Het jeugdstrafrecht in het Wetboek van Strafrecht BES

Artikel 8.64

van de Aanpassingswet bevat wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht BES. De onderdelen HH, KK, XX en DDD van dit artikel houden verband met de regeling voor het jeugdstrafrecht. Op de inhoud van deze, met elkaar samenhangende, onderdelen wordt hieronder nader ingegaan.

Onderdeel DDD van de Aanpassingswet introduceert een volledig nieuwe regeling voor het jeugdstrafrecht (artikelen 79a tot en met 79w Wetboek van Strafrecht BES (nieuw) (Sr BES)). Deze bepalingen zijn grotendeels gebaseerd op de voorschriften die ten tijde van het opstellen van de Aanpassingswet waren opgenomen in het toenmalige ontwerp-wetboek van strafrecht van de Nederlandse Antillen. Op hun beurt heeft voor die voorstellen weer de Nederlandse regeling als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT