Besluit van 17 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (Stb. 2023, 96) en de Uitvoeringswet Betekeningsverordening (Stb. 2023, 95)

Besluit van 17 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (Stb. 2023, 96) en de Uitvoeringswet Betekeningsverordening (Stb. 2023, 95)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 11 april 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4586022; Gelet op artikel II Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (Stb. 2023, 96) en artikel IV Uitvoeringswet Betekeningsverordening (Stb. 2023, 95); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (Stb. 2023, 96) en de Uitvoeringswet Betekeningsverordening (Stb. 2023, 95) treden in werking met ingang van 1 mei 2023.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 17 april 2023Willem-AlexanderDe Minister...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT