Besluit van 17 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 133 van de Wet primair onderwijs BES, artikel 177 van de Wet voortgezet onderwijs BES, de artikelen 3 en 4 van het Besluit informatievoorziening WPO BES en de artikelen 2 en 3 van het Besluit informatievoorziening WVO BES

Besluit van 17 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 133 van de Wet primair onderwijs BES, artikel 177 van de Wet voortgezet onderwijs BES, de artikelen 3 en 4 van het Besluit informatievoorziening WPO BES en de artikelen 2 en 3 van het Besluit informatievoorziening WVO BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 november 2020, nr. WJZ/23696653 (Z-138350), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 167c van de Wet primair onderwijs BES, artikel 218a van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 6, tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WVO BES en artikel 6, tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WPO BES; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. Artikel 133 van de Wet primair onderwijs BES treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. 2. Artikel 177 van de Wet voortgezet onderwijs BES treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. 3. De artikelen 3 en 4 van het Besluit informatievoorziening WPO BES treden in werking met ingang van 1 januari 2021. 4. De artikelen 2 en 3 van het Besluit informatievoorziening WVO BES treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 17 november 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op dit moment leveren de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (hierna: Caribisch Nederland) op grond van artikel 132 van de Wet primair onderwijs BES (WPO BES) en artikel 176 van de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) aan de minister gegevens die van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van de bekostiging. Die gegevens worden tot nu toe geleverd op grond van een overgangsregeling.1 De minister gebruikt de geleverde gegevens ten behoeve van de vaststelling van de hoogte van de bekostiging en ten behoeve van beleidsvorming.

De schoolbesturen leveren echter nog niet alle beleidsinhoudelijke informatie waaraan de minister behoefte heeft voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT