Besluit van 18 december 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet werk en zekerheid en de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Besluit van 18 december 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet werk en zekerheid en de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, nr. 2019-0000179775, Gelet op artikel XXXIX, eerste lid, van de Wet werk en zekerheid en artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdelen B, C onder 1, en Ca, van de Wet werk en zekerheid en artikel I, onderdelen L en Q, van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 18 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de vierentwintigste december 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen B, C onder 1, en Ca, van de Wet werk en zekerheid en artikel I, onderdelen L en Q van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV per 1 januari 2020. Deze onderdelen zouden aanvankelijk in werking treden op het moment waarop de zogeheten «Calamiteitenregeling» in werking zou treden, waarin de uitzondering op de plicht tot loondoorbetaling wegens buitengewone omstandigheden zou worden geregeld. Dit is nu niet het geval, omdat het UWV de Calamiteitenregeling nog niet kan uitvoeren. Wat wel in werking treedt per 1 januari 2020, is de Regeling onwerkbaar weer, waarin enkele voorwaarden worden geregeld om cao-afspraken te maken inzake het niet doorbetalen van loon bij onwerkbaar weer.

In artikel XXXIV, onderdeel B, van de Verzamelwet SZW 2015 was als overgangsrecht voor de Wet werk en zekerheid geregeld dat tot het moment waarop het negende lid van artikel 628 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt, sociale partners bij cao afspraken kunnen maken over de voorwaarden van gebruik van de WW bij onwerkbaar weer. Dit overgangsrecht vervalt ten gevolge van het onderhavige besluit. De hiervoor genoemde Regeling onwerkbaar weer bevat echter opnieuw de mogelijkheid om bij cao afspraken te maken over de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT