Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2023, kenmerk 3573359-1046248-WJZ; Gelet op artikel 3.2 van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de eenentwintigste april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vastgesteld op 1 juli 2023.

Op 1 juli 2023 treedt de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (hierna: de wet) in werking. In de wet zijn grondslagen opgenomen om een nadere uitwerking te geven aan het in de wet opgenomen certificeringsstelsel. Daarnaast kunnen nadere regels worden gesteld over de informatieverwerking voor het uitvoeren van wettelijke taken (zoals toezicht en handhaving) en voor beleidsvorming. Het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg geeft hieraan uitvoering door nadere regels te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT