Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2023, kenmerk 3561106-1045668-WJZ; Gelet op artikel 9.2 van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, met uitzondering van artikel 7.3, treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de eenentwintigste april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (hierna: Wegiz) vastgesteld op 1 juli 2023, met uitzondering van artikel 7.3. Met de datum van inwerkingtreding wordt aangesloten bij het vaste verandermoment van 1 juli, zoals dat in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving is opgenomen.

De Wegiz maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) specifieke gegevensuitwisselingen in de zorg aan te wijzen waarbij de gegevens verplicht elektronisch moeten worden uitgewisseld. De Wegiz kent twee typen aanwijzingen: een spoor 1- en een spoor 2-aanwijzing. Een spoor 1-aanwijzing verplicht dat een gegevensuitwisseling ten minste elektronisch plaatsvindt, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail. Een spoor 2-aanwijzing verplicht elektronische gegevensuitwisseling volgens genormeerde eisen aan taal en techniek.

Voor vier gegevensuitwisselingen zijn momenteel amvb’s in ontwikkeling. De eerste is de spoor 1-aanwijzing Versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (onderdeel van de gegevensuitwisseling Medicatieoverdracht – Digitaal voorschrijven en ter hand stellen). Beoogde inwerkingtreding van deze amvb is medio 2024.

De eerste amvb met een spoor 2-aanwijzing wordt naar verwachting in 2024 gepubliceerd en treedt in dat geval op 1 juli 2025 in werking. Dit betreft de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg binnen instellingen waar medisch...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT