Besluit van 19 april 2023 tot wijziging van artikel 2.5 van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

Besluit van 19 april 2023 tot wijziging van artikel 2.5 van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 17 november 2022, nr. WJZ / 22537005; Gelet op artikel 2.2, tiende lid, onderdeel b, vierde subonderdeel, van de Wet dieren;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 januari 2023 nr. W11.22.00169/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 april 2023, nr. WJZ/26618748; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 2.5

van het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:1. In het vijfde lid vervalt «passend». 2. In het zesde lid vervalt «, dat regelmatig wordt getest». 3. In het negende lid wordt na «bij de controle, bedoeld in het achtste lid,» ingevoegd «of bij de krachtens het tiende lid voorgeschreven test,» 4. Er worden vier leden toegevoegd, luidende: 10. Het noodsysteem, bedoeld in het vijfde lid, en het alarmsysteem, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Deze eisen hebben in elk geval betrekking op: a. technische aspecten van het systeem, b. het gebruik van het systeem, en c. het testen van het systeem. 11. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over het door de houder opstellen en bijhouden van een alarmplan en de daarin op te nemen zaken. 12. Door de houder kunnen ten behoeve van het alarmplan de navolgende persoonsgegevens worden verwerkt, voor zover die gegevens betrekking hebben op personen aan wie in het alarmplan de taak van alarmopvolger is toebedeeld: a. naam, b. contactgegevens. 13. De in het twaalfde lid bedoelde persoonsgegevens worden binnen twee weken nadat aan de desbetreffende persoon in het alarmplan niet langer de taak van alarmopvolger is toebedeeld door de houder vernietigd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Uitgegeven de achtentwintigste april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT