Besluit van 19 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (Stb. 2023, 212)

Besluit van 19 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (Stb. 2023, 212)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 juni 2023, nr. WJZ/38831081 (ID11157), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel X van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs treedt in werking op 1 augustus 2023.

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs treedt in werking op 1 augustus 2023. Daarmee wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT