Besluit van 19 juni 2023, tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit energie-audit in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten

Besluit van 19 juni 2023, tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit energie-audit in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 19 december 2022, nr. WJZ / 22571902; Gelet op de artikelen 4.3, eerste lid, aanhef en onder b, 5.34, eerste en tweede lid, 16.1, tweede lid, en 16.139, tweede lid, onder c, van de Omgevingswet, artikel 8.40 van de Wet milieubeheer en artikel 18, derde lid, onderdeel b, van de Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2023, nr. W18.22.00212/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 15 juni 2023, nr. WJZ / 27589303; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AIn afdeling 3.2 wordt voor paragraaf 3.2.1 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.2.0 Energiegebruik bij gebouwen

Artikel 3.3

a (aanwijzing milieubelastende activiteiten).

  1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: a. het gebruiken van energie als: 1°. het energiegebruik in enig kalenderjaar ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten is; en 2°. het energiegebruik wordt verricht op dezelfde locatie als waar zich een gebouw bevindt of op het gebouwerf van dat gebouw; en b. het gelegenheid bieden tot het gebruiken van energie in een gebouw of op het gebouwerf van dat gebouw als het energiegebruik in enig kalenderjaar ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten is. 2. Onder de aanwijzing vallen niet het gebruiken van energie of het gelegenheid bieden tot het gebruiken van energie: a. ten behoeve van een woonfunctie; of b. als de activiteit is aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11. 3. Op het berekenen van de aardgasequivalenten zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 3.3

b (algemene regels).

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.3a, wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. BArtikel 3.52 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. CIn artikel 3.56 wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot c tot en met e een onderdeel ingevoegd, luidende: b. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. DIn artikel 3.59, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. EIn artikel 3.62 wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. FIn artikel 3.65 wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. GIn artikel 3.68, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. HIn artikel 3.71 wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. IIn artikel 3.74, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. JIn artikel 3.77, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot d tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. KIn artikel 3.80, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. LArtikel 3.83 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel b vervalt «en». 2. Onder verlettering van onderdeel c tot d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en. MArtikel 3.86 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel b, onder 3⁰, vervalt «en». 2. Onder verlettering van onderdeel c tot d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: c. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en. NIn artikel 3.89, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen d en e tot e en f een onderdeel ingevoegd, luidende: d. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. OIn artikel 3.92, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c een onderdeel ingevoegd, luidende: a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. PIn de artikelen 3.95, tweede lid, 3.99, tweede lid, 3.109, derde lid, onder c, 3.116, derde lid, onder c, 3.120, derde lid, onder a, 3.126, tweede lid, onder c, 3.132, derde lid, onder c, 3.138, derde lid, onder c, 3.142, derde lid, onder a, 3.146, tweede lid, onder c, 3.150, derde lid, 3.154, tweede lid, 3.157, tweede lid, 3.161, derde lid, 3.165, derde lid, 3.168, tweede lid, 3.171, tweede lid, 3.176, tweede lid, onder b, 3.180, tweede lid, 3.198, tweede lid, onder b, 3.203, tweede lid, onder c, 3.209, tweede lid, 3.213, tweede lid, 3.216, tweede lid, 3.219, tweede lid, 3.230, tweede lid, 3.233, tweede lid, 3.237, tweede lid, 3.240, tweede lid, 3.251, tweede lid, 3.254, tweede lid, 3.257, tweede lid, 3.270, tweede lid, onder a, 3.274, tweede lid, 3.278, tweede lid, 3.283, tweede lid, onder a, 3.287, derde lid, onder a, 3.290, tweede lid, 3.298, tweede lid, 3.309, tweede lid, 3.315 en 3.318 wordt «energiebesparing» vervangen door «verduurzaming van het energiegebruik». QIn artikel 3.99, tweede lid, vervalt «, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.98». RIn artikel 3.109, derde lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.104 en 3.105». SIn artikel 3.116, derde lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.112 en 3.113». TIn artikel 3.120, derde lid, onder a, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.119». UIn artikel 3.126, tweede lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.123 en 3.124». VIn artikel 3.132, derde lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.129 en 3.131». WIn artikel 3.138, derde lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.135 en 3.136». XIn artikel 3.146, tweede lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.145». YIn artikel 3.150, derde lid, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.149». ZIn artikel 3.180, tweede lid, vervalt «, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk». AAIn artikel 3.198, tweede lid, onder b, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in de artikelen 3.185 tot en met 3.197». ABIn artikel 3.203, tweede lid, onder c, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.201». ACArtikel 3.206 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. ADArtikel 3.223 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. AEIn artikel 3.227, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c een onderdeel ingevoegd, luidende: a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;. AFArtikel 3.244 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. AGArtikel 3.261 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. AHArtikel 3.266 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Ook wordt voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1. AIIn artikel 3.270, tweede lid, onder a, vervalt «, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269». AJIn artikel 3.274, tweede...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT