Besluit van 20 april 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Besluit van 20 april 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 oktober 2022, nr. 2022-0000508891; Gelet op de artikelen 1.10, 1.14, tweede lid, 2.34, derde lid, 2.37, 2.37b, tweede lid, 2.37c, eerste en vierde lid, 2.37e, eerste lid, en 2.37f, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2023, nr. W04.22.00126/I); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 april 2023, nr. 2023-0000204635; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit basisregistratie personen wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 11 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: e. berichten als bedoeld in de artikelen 2.37d, eerste lid, en 2.37e, eerste lid, van de wet. 2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt na «paragraaf 4» ingevoegd «en paragraaf 4a». BIn artikel 26 wordt na «paragraaf 4» ingevoegd «en paragraaf 4a».CIn artikel 27, eerste lid, wordt «gerede twijfel als bedoeld in artikel 2.34, eerste lid, van de wet» vervangen door «gerede twijfel». DIn hoofdstuk 2, afdeling 1, wordt na paragraaf 3 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3a. Ondersteuning bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie

Artikel 28

a.

De analysemethoden, bedoeld in artikel 2.37c, vierde lid, van de wet zien op:a. de analyse van mededelingen als bedoeld in artikel 2.37b, eerste lid, van de wet; b. de analyse aan de hand van profielen; c. een onderzoek naar patronen.

Artikel 28

b.

  1. Een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 2.37b, eerste lid, van de wet alsmede een derde als bedoeld in artikel 2.37b, derde lid, van de wet doet mededeling aan Onze Minister van door hem geconstateerde afwijkingen tussen enerzijds gegevens die hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie of waarvan de verstrekking achterwege is gebleven en anderzijds gegevens waarvan hij op andere wijze kennis heeft gekregen, alsmede de grond van zijn gerede twijfel. 2. De bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, kunnen aan Onze Minister de volgende andere categorieën gegevens verstrekken: a. administratieve gegevens; b. gegevens over de samenstelling van de bewoning op een adres; c. gegevens over de gezamenlijke huishouding op een adres; d. gegevens over de rechtmatigheid van de bewoning op een adres. 3. Bij regeling van Onze Minister worden de gegevens, bedoeld in het tweede lid, nader bepaald. 4. Onze Minister kan nadere regels stellen over de wijze waarop de mededeling wordt gedaan.

Artikel 28

c.

  1. Een profiel als bedoeld in artikel 2.37c, tweede lid, van de wet bestaat uit een of meerdere selectiefactoren waarmee door Onze Minister uit de gegevens, bedoeld in artikel 2.37c, eerste lid, van de wet, gegevens betreffende het adres van een persoon worden geselecteerd voor een mededeling als bedoeld in artikel 2.37d, eerste lid, van de wet. 2. De selectiefactoren, bedoeld in het eerste lid, geven in onderlinge samenhang aanleiding tot gerede twijfel bij Onze Minister over de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een persoon. 3. Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald welke selectiefactoren een profiel vormen.

Artikel 28

d.

  1. Een onderzoek naar patronen als bedoeld in artikel 2.37c, tweede lid, van de wet draagt bij aan de totstandkoming van een profiel als bedoeld in artikel 28c. Het onderzoek leidt niet tot een mededeling als bedoeld in artikel 2.37d, eerste lid, van de wet. 2. Een onderzoek als bedoeld in het eerste lid wordt niet gestart dan nadat daarover door Onze Minister overleg is gepleegd met representatieve vertegenwoordigingen van de gemeenten en de krachtens artikel 2.37b, eerste lid, van de wet aangewezen bestuursorganen, waarbij Onze Minister in ieder geval inzicht geeft in het beoogde doel van het onderzoek en de daarbij te verwerken categorieën gegevens.

Artikel 28

e.

  1. Onze minister verwerkt bij de analyse van de mededeling als bedoeld in artikel 28b, eerste lid, bij de toepassing van profielen als bedoeld in artikel 28c, eerste lid en het onderzoek naar patronen als bedoeld in artikel 28d, eerste lid, de volgende categorieën gegevens: a. Algemene gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, van de wet: 1° gegevens over de burgerlijke staat; 2° gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland; 3° gegevens over het woonadres van de niet-ingezetene; 4° gegevens over het tijdelijk verblijfsadres; 5° gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene; 6° gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen; 7° gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner. b. Administratieve gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel b, en artikel 2.69, eerste lid, onderdeel b, van de wet. c. Andere gegevens als bedoeld artikel 2.37c, eerste lid, onderdeel c, van de wet: 1° gegevens over de samenstelling van de bewoning op een adres; 2° gegevens over de gezamenlijke huishouding op een adres; 3° gegevens over de rechtmatigheid van de bewoning op een adres; 4° gegevens over het water- en energieverbruik op een adres; 5° gegevens over de resultaten van adresonderzoek; 6° gegevens over het gebruik en de bestemming van een pand of verblijfsobject; 7° kadastrale gegevens als bedoeld in artikel 48, tweede lid, Kadasterwet. 2. Bij regeling van Onze Minister worden de algemene gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de administratieve gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de andere gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, nader bepaald.

Artikel 28

f.

Een mededeling als bedoeld in artikel 2.37d, eerste lid, van de wet bevat de volgende categorieën gegevens van alle personen die zijn ingeschreven op het adres waar de mededeling op ziet: a. gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente; b. gegevens over de burgerlijke staat waar het betreft de naam; en c. gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene.

Artikel 28

g.

  1. De termijn, bedoeld in artikel 2.37e, eerste lid, eerste volzin, van de wet is vier weken. 2. De termijn, bedoeld in artikel 2.37e, eerste lid, tweede volzin, van de wet is zes maanden. 3. Een kennisgeving van de resultaten als bedoeld in artikel 2.37e, eerste lid, tweede volzin, van de wet bevat de volgende categorieën gegevens van alle personen die ingeschreven zijn op het adres waar de kennisgeving op ziet: a. gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente; b. gegevens over de burgerlijke staat waar het betreft de naam; c. gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene; en d. gegevens over het resultaat van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.37a, eerste lid, van de wet. 4. Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld omtrent de wijze waarop de verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 2.37d en 2.37e van de wet, plaatsvindt. EBijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder punt 6, wordt na «bedoeld in artikel 2.34» ingevoegd «of artikel 2.37b». 2. Onder punt 7, wordt na «paragraaf 4» ingevoegd «of paragraaf 4a». FNa de derde rij van bijlage 3 wordt een rij ingevoegd, luidende:

Verschaffen van informatie aan of door Onze Minister

• Het in ontvangst nemen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.37d, eerste lid, van de wet.

• Het doen van een kennisgeving van de resultaten als bedoeld in artikel 2.37e, eerste lid, tweede volzin, van de wet.

• Het in ontvangst nemen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.37b of artikel 2.37e, eerste lid, van de wet.

• Het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.37d, eerste lid, of artikel 2.37e, derde lid, van de wet.

• Het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.37b van de wet.

• Het in ontvangst nemen van een kennisgeving van de resultaten als bedoeld in artikel 2.37e, derde lid, van de wet.

• Het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.37b van de wet.

• Het in ontvangst nemen van een kennisgeving van de resultaten als bedoeld in artikel 2.37e, derde lid, van de wet.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 20 april 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

Uitgegeven de achtentwintigste april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

  1. Inleiding

    Deze wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) vloeit voort uit het bij koninklijke boodschap van 18 maart 20211 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT