Besluit van 20 juni 2016 tot wijziging van het Besluit brandweer BES in verband met een aanpassing van de functies bij de brandweer, het uitsluiten van een aantal functies van het examenvereiste, aanpassing van de regels omtrent het geneeskundig onderzoek en enkele technische aanpassingen

Besluit van 20 juni 2016 tot wijziging van het Besluit brandweer BES in verband met een aanpassing van de functies bij de brandweer, het uitsluiten van een aantal functies van het examenvereiste, aanpassing van de regels omtrent het geneeskundig onderzoek en enkele technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 april 2016, nr. 751870; Gelet op de artikelen 33, derde, vierde en vijfde lid, en 80, vierde lid, van de Veiligheidswet BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 mei 2016); Gezien het nader rapport van onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2016, nr. 767565; Hebben goed gevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit brandweer BES wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, onderdeel b, wordt «artikel 6, eerste lid, onder c, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES» vervangen door: artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES. B In artikel 2 wordt «genoemd in de bijlage» vervangen door: genoemd in de bijlagen 1 en 1A. C Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3
  1. Bij de functies, genoemd in de bijlage 1, behoren functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Caribisch examen, voor zover daarbij uitsluitend de aanduiding «CN» is vermeld. Voor zover bij de functies uitsluitend de aanduiding «EN» is vermeld, behoren daarbij functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Europees examen, gevolgd door een op de lokale praktijk in Caribisch Nederland gerichte, beperkte bijscholing. Voor zover bij de functies de aanduiding «CN/EN» is vermeld behoren daarbij functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Caribisch examen, waarvoor als alternatief gelden functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Europees examen. 2. Voor de functies, genoemd in de bijlagen 1 en 1A, gelden van laag naar hoog de volgende rangen: brandwacht, hoofdbrandwacht, brandmeester, hoofdbrandmeester, commandeur en adjunct-hoofdcommandeur. D Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, aanhef, wordt «in de bijlage» vervangen door: in bijlage 1. 2. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: b. voor zover het betreft de aanstelling of bevordering tot de functie bevelvoerder, bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding, chauffeur/voertuigbediener, hoofdofficier van dienst, instructeur A, instructeur B, manschap A, manschap A vliegtuigbrandbestrijding, manschap B, officier van dienst, on scene commander of vakofficier van dienst, op basis van een geneeskundig onderzoek geschikt is geoordeeld voor het verrichten van die functie. 3. In het derde lid wordt «artikel 2» vervangen door: bijlage 1. 4. Het vierde lid komt te luiden: 4. De artikelen 3, tweede lid, 5, en 6, tweede lid, voor zover dit artikel 5 van overeenkomstige toepassing verklaart, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES zijn niet van toepassing op het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. E Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Onverminderd artikel 7 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, wordt het personeelslid, aangesteld of bevorderd tot een functie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, periodiek onderworpen aan een geneeskundig onderzoek ter beoordeling of hij in staat is de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten. Artikel 4 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is van overeenkomstige toepassing. F Artikel 6, eerste lid, komt te luiden: 1. Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onderdeel b, en 5, en de beoordeling van de resultaten daarvan geschieden door een door Onze Minister aangewezen arts. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven over het geneeskundig onderzoek. G Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven over de gelijkstelling van diploma’s van het personeel van de brandweer die zijn verstrekt tot de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel, met het diploma dan wel deel van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding. H Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13

a.

  1. Het personeelslid dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel is aangesteld in een functie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, wordt uiterlijk een jaar na dat tijdstip voor het eerst onderworpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 5. 2. Het personeelslid dat op grond van het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet of slechts onder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten, wordt uiterlijk twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding voor een tweede maal onderworpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek, teneinde te beoordelen of hij alsnog respectievelijk zonder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten. 3. Indien het personeelslid op grond van het tweede periodiek geneeskundig onderzoek niet alsnog en zonder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar grond bestaat aan te nemen dat het personeelslid binnen uiterlijk een jaar na het tweede periodiek geneeskundig onderzoek daartoe wel in staat zal zijn, kan de korpsbeheerder brandweer op voordracht van de algemeen commandant besluiten het personeelslid uiterlijk een jaar na het tweede periodiek geneeskundig onderzoek een derde maal aan een zodanig onderzoek te onderwerpen. De korpsbeheerder brandweer stelt zowel de algemeen commandant als het Instituut Fysieke Veiligheid schriftelijk in kennis van een zodanig besluit. I De bijlage wordt vervangen door de bijlagen 1 en 1A behorende bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit en de artikelen 1, 2, 3, eerste lid, 4 tot en met 7, 13 en 13a van het Besluit brandweer BES treden in werking met ingang van 1 juli 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 20 juni 2016 Willem-Alexander De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de dertigste juni 2016 De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Bijlage 1, behorende bij de artikelen 2 en 3, eerste lid (functies met functioneel examenvereiste, met rangen en opleidings- en examenstelsel)

Functies:

Rang:

Stelsel:

bevelvoerder

maximaal brandmeester

CN/EN

bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding

maximaal brandmeester

CN

chauffeur/voertuigbediener

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN/EN

controleur brandpreventie

maximaal hoofbrandwacht

CN/EN

docent

maximaal brandmeester

EN

hoofdofficier van dienst

commandeur

EN

instructeur a

maximaal hoofdbrandwacht

CN

instructeur b

maximaal brandmeester

EN

manschap a

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN

manschap a vliegtuigbrandbestrijding

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN

manschap b

hoofdbrandwacht

CN

medewerker brandpreventie

maximaal brandmeester

CN/EN

officier van dienst

hoofdbrandmeester

EN

specialist brandpreventie

maximaal hoofdbrandmeester

EN

vakofficier van dienst

hoofdbrandmeester

CN

Betekenis van de stelselafkortingen:

CN: Caribisch Nederlands

EN: Europees Nederlands, gevolgd door beperkte bijscholing gericht op de lokale praktijk in Caribisch Nederland

CN/EN: Europees Nederlands geldt als alternatief voor Caribisch Nederlands

Bijlage 1A, behorende bij de artikelen 2 en 3, tweede lid (functies zonder functioneel examenvereiste, met rangen)

Functies:

Rang:

algemeen commandant

adjunct-hoofdcommandeur

lokaal commandant

maximaal commandeur

medewerker operationele voorbereiding

maximaal brandmeester

medewerker opleiden en oefenen

maximaal brandmeester

oefencoördinator

maximaal hoofdbrandwacht

on scene commander

maximaal hoofdbrandmeester

ploegchef

maximaal brandmeester

specialist operationele voorbereiding

maximaal hoofdbrandmeester

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT