Besluit van 20 maart 2023 tot wijziging van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (aanpassing definitie betaalbare koopwoningen)

Besluit van 20 maart 2023 tot wijziging van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (aanpassing definitie betaalbare koopwoningen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 23 januari 2023, nr. 2022002927; Gelet op artikel 81, tweede lid van de Woningwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2023, nr. W04.22.00217/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 15 maart 2023, nr. 2023-0000085543; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het besluit Woningbouwimpuls 2020 wordt als volgt gewijzigd:Artikel 1, onder c, onder 3°, komt te luiden:3°. betaalbare koopwoning:

koopwoning met een koopprijs van ten hoogste € 355.000. De in de vorige zin bedoelde bovengrens van € 355.000 wordt bij ministeriële regeling met ingang van elk kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex;.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat dit besluit terugwerkt tot een in dat besluit te bepalen tijdstip. ’s-Gravenhage, 20 maart 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de dertigste maart 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

  1. Aanleiding

    Het doel van de Woningbouwimpuls (hierna: Wbi) is om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren voor starters en middeninkomens. De bijdrage aan een project uit de Wbi dient om publieke investeringen te doen die noodzakelijk zijn om te bouwen. Gemeenten halen opbrengsten uit verkoop van gronden of uit het wettelijke kostenverhaal richting grondeigenaren. Dit is niet altijd voldoende om de publieke investering te dekken, betaalbare woningen kennen een grote onrendabele top. In die gevallen kan de Wbi helpen een plan haalbaar te maken.

    De beschikbare middelen voor de Wbi worden door middel van specifieke uitkeringen aan medeoverheden verstrekt. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen als minimaal 50% van het woningbouw programma betaalbaar is. Het besluit Wbi 2020 definieert betaalbare woningen, als sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. De definitie van betaalbare koop luidt als volgt: «een koopwoning met een koopprijs van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT