Besluit van 21 december 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2023 en van enkele artikelen van het Verzamelbesluit SZW 2023

Besluit van 21 december 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2023 en van enkele artikelen van het Verzamelbesluit SZW 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2022, nr. 2022-0000278428; Gelet op artikel XXVI van de Verzamelwet SZW 2023 en artikel X, onderdeel 2, van het Verzamelbesluit SZW 2023; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De Verzamelwet SZW 2023 treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van: a. artikel V, onderdeel A; b. de artikelen XV, XIX en XXII, onderdeel A, onderdeel 3, onderdeel b, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst, en terugwerken tot en met 1 januari 2022.

Artikel II

De artikelen I en IV, onderdeel A, van het Verzamelbesluit SZW 2023 treden in werking op het tijdstip waarop de artikelen XX, onderdeel 2, en XXII, onderdeel A, onderdeel 3, onderdeel c, van de Verzamelwet SZW 2023 in werking treden.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I
Artikel XXVI

eerste lid, van de Verzamelwet SZW 2023 bepaalt dat deze wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Verder bepaalt dat lid dat kan worden bepaald dat de artikelen XV, XIX en XXII, onderdeel A, onderdeel 3, onderdeel b, terugwerken tot en met 1 januari 2022. Het tweede lid van artikel XXVI bepaalt dat artikel V, onderdeel A, van de Verzamelwet SZW 2023 in werking treedt met ingang van 1 januari 2023. Ook bepaalt het dat indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2022, artikel V, onderdeel A, in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 januari 2023. Zie voor een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT