Besluit van 21 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Besluit van 21 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2023, nr. 2023-0000413550; Gelet op artikel IV van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel D, van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector treedt in werking op 21 augustus 2023.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 21 juli 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector in werking met ingang van 21 augustus 2023. Het merendeel van deze wet is reeds in werking getreden op 1 juni 2023, zodat artikel I, onderdeel D, het resterende deel betreft.

Dit onderdeel treedt in werking in werking op de datum vanaf welke slimme tachografen, die voldoen aan de vereisten inzake de registratie van grensoverschrijdingen en extra activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 165/2014, verplicht moeten worden ingebouwd in de voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd in een lidstaat, in het kader van artikel 8, lid 1, vierde alinea, van die verordening. Dit vloeit voort uit artikel 1, vierde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT