Besluit van 22 januari 2021, houdende inwerkingtreding en inwerkingstelling van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Besluit van 22 januari 2021, houdende inwerkingtreding en inwerkingstelling van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 22 januari 2021, nr. 4182691; Overwegende dat het in de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) noodzakelijk is te beschikken over de buitengewone bevoegdheid om het vertoeven in de open lucht te beperken, en dat het derhalve noodzakelijk is dat artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag in werking treedt en in werking wordt gesteld; Gelet op artikel 1, eerste lid, en vijfde lid, eerste zin, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
Artikel 8

eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag treedt in werking en wordt in werking gesteld.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op rijksoverheid.nl en treedt terstond na bekendmaking van rechtswege in werking.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 22 januari 2021Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit is noodzakelijk op grond van het advies inzake de situatie rondom de COVID-19-pandemie naar aanleiding van de 96e bijeenkomst van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT beoordeelt de huidige epidemiologische situatie in Nederland als ronduit kwetsbaar vanwege het nog zeer hoge aantal besmettelijke personen en een reproductiegetal dat rond de 1 ligt, vanwege de zorgelijke ontwikkelingen betreffende de introductie van nieuwe varianten van SARS-CoV-2 met waarschijnlijk toegenomen besmettelijkheid en vanwege het zich ontwikkelende beeld internationaal, waarbij in landen ondanks diverse lockdownmaatregelen een toename van SARS-CoV-2 wordt waargenomen, vaak volgend op de introductie van mutantvirusstammen. Het OMT oordeelt dat een avondklok een substantiële aanvullende bijdrage kan leveren aan het zo snel mogelijk en zo diep mogelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT