Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 1 september 2020, nr. 2020-161445;Gelet op artikel 30hb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 september 2020, W06.20.0326/III); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 september 2020, nr. 2020-0000175515; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit belasting- en invorderingsrente wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:1. In de aanhef wordt «Algemene wet inzake rijksbelastingen, is» vervangen door «Algemene wet inzake rijksbelastingen». 2. In onderdeel a wordt «voor de inkomstenbelasting» vervangen door «is voor de inkomstenbelasting». 3. Onderdeel b komt te luiden: b. bedraagt voor de vennootschapsbelasting 4. 4. Onderdeel b komt te luiden: b. is voor de vennootschapsbelasting gelijk aan het percentage van de ingevolge artikel 120, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde wettelijke rente, bedoeld in de artikelen 119a en 119b van Boek 6 van dat wetboek, met dien verstande dat een wijziging van de wettelijke rente eerst twee maanden na die wijziging leidt tot een aanpassing van de belastingrente en het eerstgenoemde percentage ten minste 8 bedraagt. 5. In onderdeel b wordt «de vennootschapsbelasting» vervangen door «de vennootschapsbelasting en de bronbelasting».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van artikel I verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel I, onderdeel 5, dat in werking treedt op 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 september 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de dertigste september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Het onderhavige besluit brengt enkele wijzigingen aan in het Besluit belasting- en invorderingsrente. Naast een aantal technische wijzigingen bevat het onderhavige besluit een wijziging van het percentage van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT