Besluit van 25 maart 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59)

Besluit van 25 maart 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 20 maart 2024 directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5295858; Gelet op artikel XX van de Wet seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59) treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.

Onze Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT