Besluit van 25 maart 2024 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

Besluit van 25 maart 2024 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming, van 8 november 2023, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5016750; Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 november 2023, nr. W16.23.00332/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 20 maart 2024, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5244263; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit geslachtsnaamswijziging wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, tweede lid, vervalt de laatste zin.BIn artikel 2, eerste lid, vervalt «slechts».CArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt na «ontbinding van het huwelijk» ingevoegd «, het geregistreerd partnerschap». 2. In onderdeel b wordt na «in de geslachtsnaam van de levensgezel van de ouder,» ingevoegd « of in de geslachtsnaam van de ouder en de levensgezel in een vrij te bepalen volgorde,» en wordt «deze persoon» vervangen door «de levensgezel». 3. Onderdeel c komt te luiden: c. in de geslachtsnaam van een pleegouder of in de geslachtsnaam van beide pleegouders in een vrij te bepalen volgorde indien de pleegouder of pleegouders gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek de minderjarige heeft of hebben verzorgd en opgevoed; of 4. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: d. in de gevallen, genoemd onder a tot en met c, in de geslachtsnaam die de minderjarige heeft in combinatie met de geslachtsnaam van de ouder, levensgezel dan wel pleegouder. 2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot het derde tot en met vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Indien de minderjarige is geadopteerd, is, onverminderd het eerste lid, ook wijziging mogelijk in de oorspronkelijke geslachtsnaam of een combinatie daarvan met de geslachtsnaam van de ouder, levensgezel dan wel pleegouder. 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid». 4. In het vijfde lid (nieuw) wordt onder 1° na «de geslachtsnaam waarvan wijziging wordt verzocht, ontleent» ingevoegd « of mede ontleent» en onder 2° wordt «de geslachtsnaam, waarvan wijziging wordt verzocht, ontleent» vervangen door « de geslachtsnaam waarvan wijziging wordt verzocht, ontleent of mede ontleent» en wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid». DIn artikel 3a, tweede lid, wordt «vierde lid» vervangen door «vijfde lid».EHet opschrift van de paragraaf «Wijziging van de geslachtsnaam van een meerderjarige in die van zijn verzorger, van zijn ouder of in zijn oorspronkelijke geslachtsnaam» wordt vervangen door «Wijziging van de geslachtsnaam van een meerderjarige in die van zijn verzorger, van zijn ouder, zijn oorspronkelijke geslachtsnaam of een combinatie daarvan». FArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «, of» een onderdeel toegevoegd, luidende: c. in de geslachtsnaam die enkel volgens het recht van de andere nationaliteit zou kunnen worden verkregen indien de verzoeker naast de Nederlandse nog een of meer andere nationaliteiten bezit. 2. In het tweede lid, wordt «persoon» vervangen door «pleegouder». GArtikel 5, wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel a komt te luiden: a. in de geslachtsnaam van een ouder dan wel van de echtgenoot of geregistreerde partner van een ouder die op grond van artikel 253sa, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege het gezamenlijk gezag over hem heeft uitgeoefend, of in een combinatie van die geslachtsnaam met de geslachtsnaam die hij heeft in een vrij te bepalen volgorde, indien hij op de voet van artikel 5, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 25 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek of op de voet van artikel IIIA of IIIB van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam zijn geslachtsnaam heeft gekregen, met dien verstande dat indien de meerderjarige is geadopteerd, ook wijziging mogelijk is in zijn oorspronkelijke geslachtsnaam of een combinatie daarvan met de geslachtsnaam...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT