Besluit van 26 april 2023 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met de implementatie van Richtlijn 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249)

Besluit van 26 april 2023 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met de implementatie van Richtlijn 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2023, nr. 2023-0000077959; Gelet op de artikelen 4, zevende lid, en 8, achtste lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 maart 2023, nr. W12.23.00034/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2023, nr. 2023-0000229335, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. BAan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Onze Minister is bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek de gegevens met betrekking tot dienstverrichters, dienstontvangers, contactpersonen, de voor uitbetaling van het loon verantwoordelijke personen en gedetacheerde werknemers, die zijn verwerkt in verband met de artikelen 9e, 9f, tweede lid, en 9g van de wet, waaronder een nationaal identificatienummer zoals het burgerservicenummer begrepen kan worden, kosteloos te verstrekken aan de Sociale verzekeringsbank, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de tijdvakken van verzekering voor de volksverzekeringen en de verzekeringsstatus van de gedetacheerde werknemers, of de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEG 2004, L 200). CIn artikel 4, eerste en tweede lid, wordt «artikel 10a van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten» vervangen door «artikel 10a, eerste tot en met vierde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten». DArtikel 9, onderdeel c, komt te luiden:c. een dienstverrichter die in het kader van transnationale dienstverrichting zijn werknemer ter beschikking stelt in de sector goederenvervoer en op wie zowel artikel 9e als artikel 9g van de wet niet van toepassing is, of een in het buitenland gevestigde zelfstandige die werkzaam is in de sector die in de Standaard Bedrijfsindeling is ingedeeld in de groep 49.4 Goederenvervoer over de weg, met inbegrip van de zelfstandige die in Nederland in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger goederen levert. EIn artikel 10 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Artikel 8 van de wet is niet van toepassing op de dienstverrichter op wie de verplichting van artikel 9e of artikel 9g van de wet van toepassing is. FArtikel 11 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt de zinsnede «voor de dienstverrichter op wie de meldingsplicht, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet van toepassing is» vervangen door «voor de dienstverrichter op wie de meldingsplicht, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet van toepassing is en voor de dienstverrichter op wie artikel 9e of 9g van de wet van toepassing is». 2. In het tweede lid wordt «artikel 10, tweede lid» vervangen door «artikel 10, derde lid». 3. In het derde lid wordt «artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen» vervangen door «artikel 4.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de tiende mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

Inleiding

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (BagwEU) in verband met de implementatie van richtlijn 2020/1057/EU1 (de Mobiliteitsrichtlijn) in Hoofdstuk IIIa van Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (verder: WagwEU of de wet) inzake specifieke regels met betrekking tot de wegvervoersector. In dit hoofdstuk is de Mobiliteitsrichtlijn grotendeels geïmplementeerd.

Door de implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn ontstaan er twee regimes voor detachering in het wegvervoer en ook twee meldplichten afhankelijk van de vorm van transnationale dienstverrichting. Vervoersondernemingen in het goederen- en personenvervoer uit andere lidstaten die werknemers ter beschikking stellen in het kader van transnationale dienstverrichting, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1, van de wet (zuivere dienstverlening) vallen onder de Mobiliteitsrichtlijn.

Artikel 9

e WagwEU verplicht deze dienstverrichters een detacheringsverklaring in te dienen in de publieke interface die is verbonden aan het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) voor aanvang van de detachering van een gedetacheerde bestuurder. Deze verplichting komt voor vervoersactiviteiten die onder artikel 9b WagwEU vallen in plaats van de meldplicht van artikel 8 WagwEU. Dit wordt in dit besluit nader uitgewerkt.2.

Zoals aangegeven in paragraaf 8 van de memorie van toelichting bij de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (de Implementatiewet), dient deze richtlijn op grond van artikel 9, eerste lid, van de richtlijn op 2 februari 2022 omgezet te zijn in nationale wetgeving. Deze datum is overschreden, met als gevolg dat de bepalingen van dit besluit eerst gelden met ingang van het moment van inwerkingtreding. De administratieve verplichtingen inzake de detacheringsverklaring en het beschikbaar stellen van documenten tijdens wegcontroles en via het IMI gelden niet tot dat moment. Wel is het vanaf 2 februari 2022 mogelijk op vrijwillige basis een detacheringsverklaring in te dienen via de IMI-module, tot aan het moment van inwerkingtreding van dit besluit. Indien van die mogelijkheid gebruik is gemaakt, kon het doen van een jaarmelding op grond van artikel 9 BagwEU achterwege blijven.

Voor transnationale dienstverrichtingen die onder artikel 1, eerste lid, onder 2 (intra-concerndetachering) en onder 3 (terbeschikkingstelling van arbeidskrachten), WagwEU vallen, blijft de meldingsplicht op grond van artikel 8 WagwEU bestaan voor de sector goederenvervoer over de weg. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die werkzaam zijn in de sector goederenvervoer over de weg.

Schematisch ziet dit er als volgt uit.

Zuivere dienstverrichting

Intra-concernuitlening

Uitzendarbeid

Cabotage

Gedetacheerde bestuurder

Detacheringsverklaring artikel 9e WagwEU

Gedetacheerde werknemer

Meldplicht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT