Besluit van 26 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Besluit van 26 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2023, nr. 2023-0000229402; Gelet op de artikelen VIII, tweede lid, van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn en III van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel D, in werking op 1 juni 2023.

Artikel 2

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn treedt ten aanzien van de sector wegvervoer in werking met ingang van 1 juni 2023.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de tiende mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector met ingang van 1 juni 2023 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdeel D. Dat onderdeel treedt in werking in werking op de datum vanaf welke slimme tachografen, die voldoen aan de vereisten inzake de registratie van grensoverschrijdingen en extra activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 165/2014, verplicht moeten worden ingebouwd in de voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd in een lidstaat, in het kader van artikel 8, lid 1, vierde alinea, van die verordening. Dit vloeit voort uit artikel 1, vierde lid, laatste volzin, van de Mobiliteitsrichtlijn.1 De datum van inwerkingtreding voor dat deel zal worden vastgesteld bij een afzonderlijk koninklijk besluit. De inwerkingtreding van onderdeel D zal tot gevolg hebben dat de vrijstellingen inzake extra activiteiten bij bilaterale wegvervoersactiviteiten, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onderdeel a, subonderdelen 3° en 4°, en onderdeel b, subonderdeel 4°, vanaf die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT