Besluit van 26 maart 2024 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2023/959 met het oog op het aanwijzen van activiteiten die vallen onder het emissiehandelssysteem

Besluit van 26 maart 2024 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2023/959 met het oog op het aanwijzen van activiteiten die vallen onder het emissiehandelssysteem

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 6 februari 2024, nr. WJZ / 44687564, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat; Gelet op richtlijn nr. (EU) 2023/959 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (PbEU 2023, L130) en de artikelen 16.1, eerste lid, onder de begripsbepaling gereglementeerde entiteit, en tweede lid, en 16.39a, eerste lid, onder d, van de Wet milieubeheer; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2024, nr. W18.24.00021/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 22 maart 2024, nr. WJZ / 45743996, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit handel in emissierechten wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden: a. de categorieën van activiteiten die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn genoemd en de daar genoemde broeikasgassen; 2. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. de broeikasgasinstallatie waarin de activiteiten worden verricht, bestemd is voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen; 3. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de totale broeikasgasemissies van de broeikasgasinstallatie in de voorgaande desbetreffende periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 11, eerste lid, tweede alinea, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten gemiddeld voor meer dan 95% uit emissies bestaat die het gevolg is van de verbranding van biomassa die voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria; 4. In het derde lid, onderdeel a, vervalt «of van huishoudelijk afval, tenzij de activiteit een integraal deel uitmaakt van een andere activiteit binnen een broeikasgasinstallatie». 5. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 6. Indien een broeikasgasinstallatie, die als gevolg van de exploitatie van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW onder het toepassingsgebied van het Europese emissiehandelssysteem valt, haar productieprocessen wijzigt om haar broeikasgasemissies te verminderen en niet langer aan die drempel voldoet, kan de exploitant van de broeikasgasinstallatie het bestuur van de emissieautoriteit verzoeken om de broeikasgasinstallatie alleen tot het einde van de huidige of ook de volgende periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 11 van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten na de wijziging van de productieprocessen binnen het toepassingsgebied te laten vallen van afdeling 16.2.1 van de wet. 7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop het verzoek, bedoeld in het zesde lid, kan worden gedaan. BHet opschrift van Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, komt te luiden:

Paragraaf 2.2. Luchtvaartactiviteiten en maritiem vervoer

CArtikel 12c komt te luiden:

Artikel 12

c.

Als broeikasgas, veroorzaakt door luchtvaartactiviteiten, als bedoeld in artikel 16.39a, eerste lid, onder d, van de wet, wordt CO2 aangewezen. DArtikel 12g vervalt.ENa artikel 12c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12

h.

1. Als broeikasgas veroorzaakt door maritiem vervoer als bedoeld in artikel 16.39a, eerste lid, onder d, van de wet, wordt CO2 aangewezen. 2. Vanaf 1 januari 2026 worden in aanvulling op het eerste lid, als broeikasgassen veroorzaakt door maritiem vervoer als bedoeld in artikel 16.39a, eerste lid, onder d, van de wet, CH4 en N2O aangewezen. FAan hoofdstuk 2 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

Paragraaf 2.3. Gereglementeerde entiteiten

Artikel 13

Als gereglementeerde activiteit als bedoeld in artikel 16.1, eerste lid, van de wet wordt aangewezen de activiteit die in de bij dit besluit behorende bijlage II is genoemd. GBijlage I wordt als volgt gewijzigd:1. Categorie A, onder 1 en 2, komt te luiden:

1. Verbranden van brandstof in verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 megawatt per broeikasgasinstallatie en verbranden van brandstoffen in installaties voor de verbranding van stedelijk afval met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 megawatt per broeikasgasinstallatie

CO2

2. Raffinage van olie waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 megawatt worden gebruikt

CO22. In Categorie B, onder 5, wordt «ruwijzer» vervangen door «ijzer». 3. Categorie B, onder 7, komt te luiden:

7. Productie van primair aluminium of aluminiumoxide

CO2 en perfluorkoolwaterstoffen 4. Categorie C, onder 15, komt te luiden:

15. Drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere gipsproducten, met een productiecapaciteit van gecalcineerd gips of droog secundair gips van meer dan 20 ton per dag

CO25. Categorie D, onder 18, komt te luiden:

18. Productie van roet waarbij organische stoffen zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen worden verkoold, met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag

CO26. Categorie D, onder 24, komt te luiden:

24. Productie van waterstof (H2) en synthesegas met een productiecapaciteit van meer dan 5 ton per dag

CO27. In Categorie D, onder 26, wordt «op grond van hoofdstuk 3 van die richtlijn» vervangen door «krachtens hoofdstuk 3 van die richtlijn». 8. Categorie D, onder 27, komt te luiden:

27. Transport van broeikasgassen voor geologische opslag in een opslaglocatie waarvoor krachtens Richtlijn 2009/31/EG een vergunning is verleend, met uitzondering van de emissies die onder een andere activiteit uit hoofde van deze richtlijn vallen

CO29. In Categorie D, onder 28 wordt «op een opslaglocatie» vervangen door «in een opslaglocatie». 10. In de Samentelregel vervalt «en eenheden die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT