Besluit van 27 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 oktober 2014, nr. WJZ/668092(10513), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel IX van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. Het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295) treedt, met uitzondering van de artikelen en onderdelen die in het tweede en derde lid worden genoemd, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014. 2. Artikel I treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015. 3. Artikel II, onderdeel B, subonderdeel 4, onderdeel C, subonderdeel 4, onderdeel M, subonderdeel 4, en onderdeel N, subonderdeel 4, artikel III, onderdeel B, subonderdelen 1, 4 en 5, voor wat betreft het vervallen van onderdeel e en het verletteren van onderdeel g tot onderdeel e, en 7, en onderdeel C, subonderdeel 1, artikel IV, onderdeel A, subonderdelen 1 en 3, en onderdeel B, subonderdeel 2, artikel V, onderdeel A, onderdeel B, subonderdelen 1 en 3, en onderdeel C, artikel VI, onderdeel B...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT