Besluit van 28 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen (Stb. 2021, nr. 636)

Besluit van 28 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen (Stb. 2021, nr. 636)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 januari 2022, nr. WJZ / 22020940; Gelet op artikel IV van het Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen (Stb. 2021, nr. 636); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen (Stb. 2021, nr. 636) treedt in werking met ingang van 1 maart 2022.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 28 januari 2022Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Uitgegeven de derde februari 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Op 20 december 2021 is in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT