Besluit van 29 oktober 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

Besluit van 29 oktober 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 oktober 2021, FM 2021-0000208182, directie Financiële Markten; Gelet op artikel II van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 29 oktober 2021Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfde november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT