Besluit van 3 oktober 2017 tot wijziging van het Tijdelijk besluit begeleid rijden en van het Reglement rijbewijzen in verband met het herstel van een enkele onjuiste verwijzingsopdracht

Besluit van 3 oktober 2017 tot wijziging van het Tijdelijk besluit begeleid rijden en van het Reglement rijbewijzen in verband met het herstel van een enkele onjuiste verwijzingsopdracht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/96161, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 113, eerste lid, 116, eerste lid, en 186, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 juli 2017, nr. W14.17.0170/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 22 september 2017, nr. IenM/BSK-2017/215113, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel III

van het Tijdelijk Besluit begeleid rijden komt te luiden:

Artikel III

Hoofdstuk VIIIb van het Reglement rijbewijzen zoals dat luidt tot 1 november 2017, blijft, tot het tijdstip waarop het bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, van toepassing op: a. personen, die op 31 oktober 2017 de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt en ten aanzien van wie uiterlijk op die datum het besluit tot afgifte van het rijbewijs voor de rijbewijscategorie B is genomen, en b. in aanvulling op onderdeel a op personen die op 31 oktober 2017 de leeftijd van zestien jaar, maar nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

ARTIKEL II

Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 45 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het tweede tot en met negende lid tot derde tot en met tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. In het zevende lid (nieuw) wordt «vijfde lid onderdeel a» vervangen door: zesde lid, onderdeel a,. 3. Het achtste en negende lid worden vernummerd tot negende en tiende lid. 4. In het tiende lid (nieuw) wordt «zevende lid, onder b,» vervangen door «achtste lid, onderdeel b,» en wordt «vierde lid, onder b,» vervangen door: vijfde lid, onderdeel b,. BIn artikel 103, achtste lid, wordt «artikel 25a, eerste of tweede lid,» vervangen door: artikel 25a, eerste of tweede lid, of 25b.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 oktober 2017, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 3 oktober 2017Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertiende oktober 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Onderhavige wijziging bevat een aanpassing van het overgangsrecht zoals dat was opgenomen in het Tijdelijk besluit begeleid rijden1. De wijziging vloeit voort uit het feit dat de inwerkingtreding van de in voorbereiding zijnde aanpassing van de regelgeving in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden niet direct zal aansluiten op het einde van het experiment. Het experiment eindigt met ingang van 1 november 2017 en kan niet worden verlengd, omdat artikel 186 van de Wegenverkeerswet 1994 (verder: de wet), waar het op is gebaseerd, dat niet mogelijk maakt.

    Verder bevat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT