Besluit van 30 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur (modernisering)

Besluit van 30 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur (modernisering)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 25 mei 2023, nr. 2023-0000226858; Gelet op artikel 19bis, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 juli 2023, nr. W04.23.00120/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 25 augustus 2023, nr. 2023-0000525877; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit energieprestatievergoeding huur wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

duurzame elektriciteit:

duurzame elektriciteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel u, van de Elektriciteitswet 1998; energieprestatie:

combinatie van de warmtebehoefte van de woonruimte, de op de woning opgewekte duurzame elektriciteit en het elektriciteitsverbruik van de gebouwgebonden installaties; gebouwgebonden installaties:

installaties die worden gebruikt voor ruimteverwarming, koelen, ventileren, bevochtigen, ontvochtigen, verlichten, bereiden van warm-tapwater en regeling en aansturing; op de woning:

in, aan of op de woonruimte of het woongebouw waarvan de woonruimte onderdeel uitmaakt, en de onroerende aanhorigheden daarvan; warmte:

warmte als bedoeld in artikel 1 van de Warmtewet;warmtebehoefte:

warmtebehoefte van de woning, inhoudende de jaarlijkse hoeveelheid warmte die nodig is om de woonruimte bij gemiddelde klimaatomstandigheden en een gemiddeld gebruik te voorzien van ruimteverwarming. BArtikel 2 komt te luiden

Artikel 2
 1. Een energieprestatievergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag dat volgt uit de onderstaande tabel:

I

II

III

IV

V

VI

EPV klasse

Compactheid (Als /Ag)

Warmtebehoefte ruimteverwarming (EH;nd) in kWh/m2/jr

Ontwerpeis: Primair energiegebruik (EWEPtot) in kWh/m2/jr

Opgewekte duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik kWh/jr

Maximale EPV in €/m2/maand

EPV Basis

Woningen vóór 2019

Woningen vanaf 2019

Eengezinswoningen

≤ 43

≤ 0

> 0

€ 1,25

n.v.t.

≥ 1

≤ 43 + 40 x (Als/Ag – 1)

Meergezinswoningen

≤ 45

≤ 0

> 0

€ 1,25

n.v.t.

≥ 1

≤ 45 + 45 x (Als/Ag – 1)

EPV Hoogwaardig

Woningen vóór 2019

Woningen vanaf 2019

Eengezinswoningen

≤ 30

≤ -30

≥ 2100

€ 1,65

€ 1,15

≥ 1

≤ 30 + 20 x (Als/Ag – 1)

Meergezinswoningen

≤ 30

≤ -10

≥ 530

€ 1,40

€ 0,90

≥ 1

≤ 30 + 20 x (Als/Ag – 1) 2. De warmtebehoefte en primair energiegebruik worden bepaald door een bedrijf met een geldig procescertificaat, volgens de voorschriften omtrent de opneming en registratie van de energieprestatie van gebouwen, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen. 3. Met een procescertificaat of voorschrift als bedoeld in het derde lid wordt gelijkgesteld een voor het bepalen van de warmtebehoefte voorgeschreven certificaat, beoordelingsrichtlijn of andere norm, afgegeven, uitgevoerd of goedgekeurd door een daartoe bevoegde onafhankelijke instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, met een kwaliteitsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de in het derde lid bedoelde eisen wordt nagestreefd. 4. De bedragen, genoemd in de in het eerste lid opgenomen tabel, worden per 1 juli van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor het voorafgaande kalenderjaar. CArtikel 2a vervalt.DArtikel 3 komt te luiden:

Artikel 3
 1. De verhuurder informeert de huurder bij het overeenkomen van de energieprestatievergoeding op welke wijze is voldaan aan de in de in artikel 2, eerste lid, opgenomen tabel bedoelde eisen, en in ieder geval over: a. de overeenkomstig de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, berekende warmtebehoefte, bedoeld in kolom III van de in artikel 2, eerste lid, opgenomen tabel; b. de door de verhuurder gegarandeerde totale jaarlijkse op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame elektriciteit waarmee wordt voldaan aan de ontwerpeis primair energiegebruik, bedoeld in kolom IV van de in artikel 2, eerste lid opgenomen tabel; c. de door de verhuurder gegarandeerde totale jaarlijkse op de woning op te wekken duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik, bedoeld in kolom V van de in artikel 2, eerste lid, opgenomen tabel; d. het gemiddelde gebruikersgedrag dat als uitgangspunt is gehanteerd in de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en daarbij de gevolgen voor het elektriciteitsgebruik bij afwijking van het gemiddelde gebruikersgedrag, in ieder geval voor het gebruik van warm tapwater, ruimteverwarming en huishoudelijk gebruik. EArtikel 4, eerste en tweede lid, komen te luiden:1. In de gevallen waarin een energieprestatievergoeding is overeengekomen, bevat het overzicht dat de verhuurder krachtens artikel 261a, tweede lid, in samenhang met artikel 259, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek jaarlijks aan de huurder verstrekt, gegevens over het gemeten elektriciteitsgebruik van de maatregelen waarmee is voldaan aan de in de in artikel 2, eerste lid, opgenomen tabel bedoelde eisen, en in ieder geval gegevens over: a. de totale jaarlijkse op de woning opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit; b. het totale jaarlijkse verbruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm-tapwater; c. het totale elektriciteitsgebruik voor ventileren, monitoring en eventueel aanwezige elektrische of infraroodverwarming in een badkamer; d. In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, kan in plaats van het gemeten elektriciteitsgebruik worden uitgegaan van een in de overeenkomst vastgelegde forfaitaire hoeveelheid elektriciteit van 700 kWh/jaar; e. de gerealiseerde hoeveelheid duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik. 2. De hoeveelheid duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik wordt vastgesteld op basis van de gemeten waarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, en is de uitkomst van: H = O – W – G, waarbij:

H = de hoeveelheid duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik;

O = de totale jaarlijkse op de woning opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

W = het totale jaarlijkse verbruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm-tapwater, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en

G = de gemeten dan wel forfaitair op 700 kWh/jaar vastgestelde hoeveelheid elektriciteit gebruikt voor ventileren, monitoring en eventueel aanwezige elektrische of infraroodverwarming in een badkamer, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c of d. 2. Ten behoeve van het overzicht, bedoeld in het eerste lid, voorziet de verhuurder de woonruimte van ten minste twee individuele meters voor het vaststellen van: a. de totale jaarlijkse op de woning opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit; b. het totale jaarlijkse gebruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm-tapwater. FArtikel 5 komt te luiden:

Artikel 5
 1. De verhuurder verbindt zich tot het geven aan de huurder van een korting op de overeengekomen energieprestatievergoeding indien in het voorafgaande kalenderjaar niet op de woning de bij het overeenkomen van de energieprestatievergoeding gegarandeerde hoeveelheid duurzame elektriciteit voor gebruik door de huurder is opgewekt. 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het eerst nadat na de ingangsdatum van de overeenkomst een volledig kalenderjaar is verstreken. 3. De korting bedraagt het verschil tussen de gegarandeerde elektriciteitslevering voor huishoudelijk gebruik en de gerealiseerde elektriciteitslevering voor huishoudelijk gebruik vermenigvuldigd met de over het betreffende kalenderjaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte transactieprijs «Elektriciteitsprijs verbruiksklassen huishoudens 2,5 tot 5 MWh». GArtikel 6 komt te luiden:

Artikel 6
 1. Op energieprestatievergoedingen, overeengekomen voor 1 oktober 2023, zijn de tabellen 1 en 2 van bijlage I van toepassing. 2. De bedragen, genoemd in de tabellen 1 en 2 van bijlage I, worden per 1 juli van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor het voorafgaande kalenderjaar. 3. De verhuurder die de warmtebehoefte van de woning heeft bepaald voor 1 januari 2024 kan tabel 1 van bijlage I toepassen bij het bepalen van de maximale energieprestatievergoeding. H1. In het opschrift van tabel 1 wordt na energieprestatievergoeding ingevoegd

, overeengekomen voor 1 oktober 2023,

.2. Tabel 2 vervalt. IBijlage II vervalt.

ARTIKEL II

De Regeling energieprestatievergoeding huur wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de zesde september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Inleiding

   1.1 Wijziging van de energieprestatievergoeding

   Sinds 1 september 2016 is de regelgeving voor de energieprestatievergoeding (hierna: EPV) van kracht. Deze is opgezet voor woningcorporaties en andere (private) verhuurders van huurwoningen. De EPV maakt het mogelijk een vergoeding overeen te komen voor de energieprestatie van de huurwoning. De vergoeding kan naast de huur en eventuele servicekosten overeengekomen worden. De huurtoeslag wijzigt niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT