Besluit van 30 september 2021 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules

Besluit van 30 september 2021 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 juli 2021, nr. WJZ / 21169666; Gelet op de artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid, 1.16, derde lid, en 1.22, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 september 2021, nr. W18.21.0226/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 24 september 2021, nr. WJZ / 21233861; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 10, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit wordt «de Gids proportionaliteit, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657», vervangen door «de Gids proportionaliteit, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2021, nr. 41481».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 september 2021Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

Uitgegeven de twaalfde oktober 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. De Gids proportionaliteit

    De Aanbestedingswet 2012 voorziet in de aanwijzing van richtsnoeren met betrekking tot de invulling van het beginsel van proportionaliteit. Aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zijn gehouden proportionele eisen, voorwaarden en criteria te hanteren in een aanbestedingsprocedure. Het gaat hierbij om een redelijke verhouding met het voorwerp van de opdracht. Het Aanbestedingsbesluit wijst de Gids proportionaliteit aan als het richtsnoer met handvatten voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Een aanbestedende dienst of speciale sector-bedrijf dient de voorschriften uit de Gids proportionaliteit na te leven of een afwijking te motiveren in de aanbestedingsstukken. Dit wijzigingsbesluit past het Aanbestedingsbesluit aan om een gewijzigde Gids proportionaliteit aan te wijzen.

  2. Aanleiding wijziging van de Gids proportionaliteit

    De aanpassing van de Gids proportionaliteit heeft als doel om buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules in te perken. Deze inperking is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.1

    Rechtsverwerkingsclausules vinden hun oorsprong in het arrest Grossmann (C-230/02) van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 februari 2004. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT