Besluit van 4 september 2023, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Besluit van 4 september 2023, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2023, kenmerk 3604761-1049299-WJZ; Gelet op Gedelegeerde richtlijn (EU) 2022/1326 van de Commissie van 18 maart 2022 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van «drug» (PbEU 2022, L 200) en artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 juli 2023, No. W13.23.00129/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2023, kenmerk 3613503-1049299-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Lijst I behorende bij de Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:1. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 25I-NBOMe wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

3-CMC (3-chloormethcathinon, clofedron);c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)propaan-1-on;2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel brolamfetamine wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

brorfine;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-{1-[1-(4-broomfenyl)ethyl]piperidine-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on; 3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

N-ethylbutylon (eutylon); c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butaan-1-on; 4. Na de tekst die betrekking heeft op het middel methylon wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

metonitazeen;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

N,N-diethyl-2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethaanamine)

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 september 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de elfde september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT