Besluit van 5 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 5 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2020, nr. 2020-0000068364; Gelet op artikel VI, eerste lid, van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, III, IV, V en VI van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173) treden in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van: a. artikel I, onderdelen C, D, E, F, onder 2, P, R, onder 7, U, V en NN, en artikel III, die in werking treden met ingang van 1 september 2020; b. de zinsnede «van het minimumloon» in het in artikel I, onderdeel S, voorgestelde artikelen 2:40, vierde lid, en het in artikel I, onderdeel Z, voorgestelde artikel 3:8, vierde lid.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 5 juni 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Uitgegeven de achttiende juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173), met uitzondering van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT