Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie

Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 24 april 2017, nr. IenM/BSK-2017/82712, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 10, onderdeel a, 17, eerste lid, 19, tweede en derde lid, 28, 37, tweede lid, en 39, tweede en derde lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de artikelen H 8 en R 6 van de Kieswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 mei 2017, nr. W14.17.0121/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 juli 2017, nr. IenM/BSK-2017/155605, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 wordt «Wet basisregistraties adressen en gebouwen» vervangen door: Wet basisregistratie adressen en gebouwen. BIn de artikelen 2, onderdeel b, 5, 6 en 12, tweede lid, wordt «gegeven definitie van het desbetreffende gegeven» vervangen door: gestelde regels. CHoofdstuk 2 komt te luiden:

Hoofdstuk 2 Brondocumenten Artículos 7 a 13
Artikel 7

Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor de basisregistratie aangewezen: a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding; e. een beslissing tot verlening van een vergunning of andere publiekrechtelijke toestemming voor het bouwen, veranderen of slopen van een pand of verblijfsobject, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; f. een reactie van een bestuursorgaan op een melding of kennisgeving waardoor het vereiste van een vergunning of toestemming, bedoeld in onderdeel e, wordt opgeheven; g. een melding of kennisgeving van de aanvang van bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw en sloop met betrekking tot een pand of verblijfsobject; h. een beslissing tot verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; i. een beslissing tot vaststelling van een standplaats of ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; j. een beslissing tot vaststelling van een ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; k. een document waarin de geometrie van een pand of verblijfsobject is vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gestelde regels; l. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in een brondocument vervat besluit, en m. een verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot: 1°. een ambtshalve correctie van een of meer gegevens in de basisregistratie op grond van een ander brondocument; 2°. een signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer gegevens in de basisregistratie, die niet voortvloeit uit een ander brondocument, of 3°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de basisregistratie, die niet voortvloeit uit een ander brondocument. DIn het opschrift van hoofdstuk 3 wordt «De registraties» vervangen door: De basisregistratie.ENa het opschrift van hoofdstuk 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8
 1. De basisregistratie bevat ten aanzien van onderscheidenlijk woonplaatsen, openbare ruimten, nummeraanduidingen, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen de desbetreffende gegevens die in de bijlage bij dit besluit zijn genoemd. 2. In de bijlage bij dit besluit is aangegeven welke gegevens als authentieke gegevens zijn aangemerkt. FIn artikel 9 worden «de adressenregistratie of de gebouwenregistratie» en «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie. GArtikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «in de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, 20, eerste lid, onderdeel a, 21, eerste lid, onderdeel a, 22, eerste lid, onderdeel a, 23, eerste lid, onderdeel a, 24, eerste lid, onderdeel a, en 25, eerste lid, onderdeel a, van de wet» vervangen door: bij de nummers 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 en 7.1 in de bijlage bij dit besluit. 2. Het tweede en derde lid komen te luiden: 2. Indien een in de basisregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats wordt gesplitst, wordt elk van de aldus ontstane verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen van een nieuwe identificatiecode voorzien. 3. Indien in de basisregistratie opgenomen verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen worden samengevoegd, wordt het aldus ontstane verblijfsobject, dan wel de aldus ontstane standplaats of ligplaats van een nieuwe identificatiecode voorzien. HIn artikel 11, tweede lid, vervalt: , bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, 20, eerste lid, onderdeel b, en 21, eerste lid, onderdeel c, van de wet. INa artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11

a.

De Dienst registreert het tijdstip waarop de combinatie van gegevens, genoemd bij de nummers 1.6, 2.7, 3.11, 4.6, 5.9, 6.6 en 7.6 in de bijlage bij dit besluit, in de landelijke voorziening is opgenomen. JIn artikel 12 vervalt: en tweede.KHet opschrift van hoofdstuk 5 vervalt.LArtikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
 1. De termijn, bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de wet bedraagt twee werkdagen. 2. De termijn, bedoeld in artikel 39, derde lid, van de wet bedraagt zes maanden. MIn artikel 15 wordt «Besluit basisregistraties adressen en gebouwen» vervangen door: Besluit basisregistratie adressen en gebouwen. NEr wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

  Bijlage, behorend bij artikel 8 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

  Objecttype

  Nummer

  Te registreren gegeven

  Authentiek

 2. Woonplaats

  1.1

  Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel

  Ja

  1.2

  Naam woonplaats

  Ja

  1.3

  Geometrie woonplaats

  Ja

  1.4

  Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de woonplaats blijkt

  Ja

  1.5

  Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

  Nee

  1.6

  Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de woonplaats is opgenomen in de basisregistratie

  Nee

  1.7

  Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de woonplaats

  Nee

  1.8

  Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de woonplaats

  Nee

 3. Openbare ruimte

  2.1

  Identificatiecode openbare ruimte

  Ja

  2.2

  Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel, waarbinnen de openbare ruimte is gelegen

  Ja

  2.3

  Naam openbare ruimte

  Ja

  2.4

  Type openbare ruimte

  Ja

  2.5

  Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de openbare ruimte blijkt

  Ja

  2.6

  Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

  Nee

  2.7

  Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de openbare ruimte is opgenomen in de basisregistratie

  Nee

  2.8

  Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de openbare ruimte

  Nee

  2.9

  Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de openbare ruimte

  Nee

 4. Nummeraanduiding

  3.1

  Identificatiecode nummeraanduiding

  Ja

  3.2

  Identificatiecode openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd

  Ja

  3.3

  Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel, waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding is toegekend, gelegen is, indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd, gelegen is

  Ja

  3.4

  Huisnummer

  Ja

  3.5

  Huisletter

  Ja

  3.6

  Huisnummertoevoeging

  Ja

  3.7

  Type object waaraan een nummeraanduiding is toegekend

  Ja

  3.8

  Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de nummeraanduiding blijkt

  Ja

  3.9

  Postcode

  Nee

  3.10

  Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

  Nee

  3.11

  Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de nummeraanduiding is opgenomen in de basisregistratie

  Nee

  3.12

  Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT