Besluit van 7 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Besluit van 7 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2022, nr. WJZ/33286137 (10461), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van de Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet wettelijk taken internationalisering onderwijs treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, voor zover het betreft artikel 3a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet subsidiëring landelijk onderwijsondersteunende activiteiten 2013, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2023.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 7 juli 2022Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel II

van de Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs bepaalt dat inwerkingtreding bij koninklijk besluit plaatsvindt. Het onderhavige besluit voorziet hierin.

De Wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, voor zover het betreft artikel 3a, tweede lid, onderdeel d...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT