Besluit van 7 september 2020, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2021

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 7 september 2020, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 3 juli 2020, kenmerk 1714699-207636-WJZ;Gelet op de artikelen 11, derde en vierde lid, en 21, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2020, no. W13.20.0220/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 3 september 2020, kenmerk 1727200-207636-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.4a, tweede lid, wordt «uiterlijk binnen een maand nadat» vervangen door «uiterlijk binnen vier weken na de dag dat». BArtikel 2.6, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. De aanhef van onderdeel b komt te luiden: b. indien sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit:». 2. De aanhef van onderdeel c komt te luiden: c. indien sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of indien sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties:». CIn de artikelen 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, 2.15, eerste lid, en 2.16e, eerste lid, wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg» vervangen door «artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen». DAan artikel 2.14, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: g. de verzekerde is aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking. EArtikel 2.17 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden: e. de zorg waarop ingevolge dit hoofdstuk aanspraak bestaat aan de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel d, is verstreken, voor zover die zorg verband houdt met de opneming, bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel d,. 2. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden: a. de verzekerde gebruik maakt van een door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder;. FIn bijlage 1, onderdeel 5, wordt na «in aansluiting op» ingevoegd «de eerste behandeling na».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 7 september 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de zestiende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

 1. Inleiding

  Samenvatting

  Met dit besluit is het Besluit zorgverzekering (Bzv) met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd in verband met aanpassingen in de op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te verzekeren prestaties (basispakket) en het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Het betreft de volgende aanpassingen: – een vaste termijn voor toepassing van de sluis voor dure intramurale geneesmiddelen; – de aanspraak op gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD) voor patiënten in klasse B met een hoge ziektelast en beperkte fysieke capaciteit wordt gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D; – de verwijzing naar de Tijdelijke wet ambulancezorg is vervangen door een verwijzing naar de Wet ambulancezorgvoorzieningen; – in verband met de overheveling van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) naar de Zvw wordt het vervoer van en naar dagbehandeling aan het basispakket toegevoegd; – zorg die direct verband houdt met donatie bij leven, valt buiten het verplicht eigen risico van de donor; – een verduidelijking dat een zorgverzekeraar zorgaanbieders kan aanwijzen waarvan de zorg en overige diensten buiten het verplicht eigen risico vallen; – de aanvang van de maximale duur van fysiotherapie of oefentherapie ter revalidatie is gepreciseerd.

  Voorhangprocedure

  Ter uitvoering van de voorhangprocedure uit hoofde van in artikel 124 van de Zvw is het ontwerpbesluit op 29 mei 2020 aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd (Kamerstukken II 2020/21, 29 689 nr. 1054). De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kon daardoor niet eerder worden gedaan dan op 27 juni 2020. In het Algemeen Overleg Pakketbeheer van 17 juni 2020 en het Voortgezet Algemeen Overleg Pakketbeheer van 24 juni 2020 heeft de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de Minister voor Medische Zorg gesproken over de pakketmaatregelen. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het ontwerpbesluit.

 2. Wijzigingen in het basispakket 2021

  Termijn voor sluis

  Dure intramurale geneesmiddelen kunnen worden uitgesloten met het oog op het nemen van maatregelen die een beheerste instroom in het basispakket mogelijk maken. Dit wordt de «sluis» genoemd. De uiterste datum voor plaatsing van een geneesmiddel in de sluis was een maand na de registratie van het geneesmiddel of na de normering van het gebruik «off-label». Daarmee varieerde de lengte van de termijn afhankelijk van de desbetreffende kalendermaand. Deze wijziging van het Bzv...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT