Besluit van 8 september 2023, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Besluit van 8 september 2023, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2023, 2023-0000518842, Constitutionele Zaken en Wetgeving Gelet op artikel 64 van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op 6 december 2023 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op maandag 9 oktober 2023.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op woensdag 6 december 2023 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 8 september 2023Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. RutteDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Uitgegeven de achttiende september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Vanwege de ontstane politieke situatie is het wenselijk de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden op grond van artikel 64, eerste lid, van de Grondwet.

Zoals is aangekondigd in de brief van 14 juli jl. (Kamerstukken II 2022/23, 35 165, nr. 59) zullen de daarmee gepaard gaande vervroegde verkiezingen plaatsvinden op woensdag 22 november 2023.

Krachtens artikel F 2 van de Kieswet vindt in geval van ontbinding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de nieuwe Kamer plaats op een bij het koninklijk besluit tot ontbinding te bepalen dag.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT