Besluit van 9 april 2024 tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie alsmede van herstel van onduidelijkheden van de implementatie van EU-richtlijnen

Besluit van 9 april 2024 tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie alsmede van herstel van onduidelijkheden van de implementatie van EU-richtlijnen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 6 oktober 2023, nr. 4943059; Gelet op de artikelen 12, tweede lid, 14, derde en vierde lid, 16, tweede lid, 17, eerste lid, onderdeel g, en tweede lid, 18, 46, tweede lid, onderdeel b, 60 en 112 van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 3, vijfde lid, van de Wet inburgering 2021 en artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Wet arbeid vreemdelingen; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 december 2023, nr. W16.23.00311/II); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 2 april 2024, nr. 5279956; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt als volgt gewijzigd:A [Verblijf in vrije termijn richtlijn 2016/801]Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef van het vierde lid wordt de zinsnede «bedraagt 180 dagen» vervangen door «bedraagt ten hoogste 180 dagen». 2. In het vijfde lid wordt de zinsnede «bedraagt 360 dagen» vervangen door «bedraagt ten hoogste 360 dagen». B [Afschaffing verblijfsgrond vermogende vreemdeling]In artikel 3.4, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «of vermogende vreemdeling».C [grondslag specifieke controle fraude, schijnhuwelijk, -partnerschap of -adoptie]Na artikel 3.28 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.29
  1. Onze Minister kan ter uitvoering van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEU 2003, L 251) nader onderzoek doen wanneer er in individuele gevallen gegronde vermoedens bestaan van fraude of dat het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het partnerschap of de adoptie uitsluitend tot stand is gebracht om toegang tot en verblijf in Nederland te verkrijgen. Het nader onderzoek geschiedt niet stelselmatig. 2. Gegronde vermoedens, als bedoeld in het eerste lid, kunnen worden gebaseerd op: a. valse of misleidende informatie die door de hoofdpersoon of de vreemdeling is verstrekt, valse of vervalste documenten die zij hebben gebruikt, andere vormen van fraude die zij hebben gepleegd of onwettige middelen die zij hebben gebruikt; b. informatie die relevant is voor de beoordeling of sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, partnerschap dat of adoptie die uitsluitend tot stand is gebracht om toegang tot en verblijf in Nederland te verkrijgen, over: 1° de duur, het moment van de totstandkoming en de beëindiging alsmede de aard van de relatie tussen de hoofdpersoon en de vreemdeling; 2° de woonsituatie, de gemeenschappelijkheid van het huishouden en bijbehorende aanzienlijke en langlopende juridische en financiële verplichtingen; 3° aanwijzingen dat er geen of onvoldoende persoonlijke relatie bestaat of heeft bestaan tussen de hoofdpersoon en de vreemdeling; 4° bewijs dat er een ongebruikelijk hoog geldbedrag is betaald of een gift is gedaan voor het sluiten van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, partnerschap of de adoptie; 5° bewijs van een of meer eerdere schijnhuwelijken, geregistreerd schijnpartnerschappen, schijnpartnerschappen of schijnadopties of ander misbruik of fraude met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrecht; 6° het moment van de totstandkoming of de beëindiging van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het partnerschap of de adoptie ten opzichte van het moment van verlening van de verblijfsvergunning aan de vreemdeling; of 7° ervaringsgegevens die zijn gebaseerd op representatief dossieronderzoek, mits deze op objectieve wijze worden toegepast. 3. Het nader onderzoek bestaat uit het: a. ter beantwoording aan de hoofdpersoon en vreemdeling toezenden van schriftelijke vragen; b. verlangen van bewijs van de hoofdpersoon en vreemdeling van de echtheid van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het partnerschap of de adoptie; c. gelijktijdig dan wel opvolgend zonder tussentijds contactmoment horen van de hoofdpersoon en de vreemdeling; d. horen van andere meerderjarige personen die in relatie staan met de hoofdpersoon of de vreemdeling, voor zover dat noodzakelijk is voor het nader onderzoek; of e. verzoeken van inlichtingen aan andere bestuursorganen met toepassing van artikel 107, zevende lid, van de wet, voor zover dat noodzakelijk is voor het nader onderzoek. 4. Onze Minister stelt de hoofdpersoon en de vreemdeling in kennis van het nader onderzoek. De kennisgeving vermeldt welke gegronde vermoedens daar de aanleiding toe zijn. 5. De hoofdpersoon en vreemdeling zijn verplicht om medewerking te verlenen aan het nader onderzoek en verstrekken daartoe relevante informatie die zij tot hun beschikking hebben. 6. Onze Minister stelt een verslag op van de bevindingen van het nader onderzoek. Het verslag wordt aan de hoofdpersoon en de vreemdeling overgelegd, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld daar binnen een redelijke termijn op te reageren voordat de beschikking wordt genomen. 7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van dit artikel. D [Afschaffing verblijfsgrond vermogende vreemdeling]Artikel 3.29a wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervallen het cijfer «1» en de zinsnede «of vermogende vreemdeling». 2. Het tweede lid vervalt. E [Aanpassing vereiste puntenstelsel beroepsbeoefenaars]Aan artikel 3.30, tweede lid, wordt aan het slot van de eerste zin de zinsnede «of op een andere bij die ministeriële regeling te bepalen geschikte wijze» toegevoegd. F [Herstel onjuistheid implementatie artikel 7, vierde lid, en artikel 12, tweede lid, van richtlijn 2014/66]Aan het slot van artikel 3.30d, tweede lid, onderdeel c wordt toegevoegd: «die de maximumduur heeft bereikt van: 1° drie jaar in geval van een leidinggevende of specialist; of 2° een jaar in geval van een trainee-werknemer, met aftrek van eerder verblijf in andere lidstaten in geval van mobiliteit». G [Afschaffing verblijfsgrond vermogende vreemdeling]In artikel 3.58, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «of vermogende vreemdeling».H [Vrijstelling van de mvv-plicht voor 1) slachtoffers arbeidsuitbuiting en hun kinderen, en 2) voormalig geprivilegieerden en hun gezinsleden]Artikel 3.71, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. Aan onderdeel c wordt de zinsnede toegevoegd «of die op grond van een bijzondere geprivilegieerde status als geaccrediteerd lid van een internationale organisatie, of als diens gezinslid in Nederland hebben verbleven». 2. In onderdeel q, wordt «artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder d, e of f» vervangen door «artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder d, e, f, of g». I [Verheldering strafbaarstelling overtreding artikel 5 Schengengrenscode]Na artikel 4.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.3
  1. Het overschrijden van de buitengrens is enkel toegestaan via de op grond van artikel 4.2, tweede lid, aangewezen grensdoorlaatposten gedurende de op grond van artikel 4.2, derde lid, vastgestelde openingstijden. 2. Deze verplichting geldt niet indien artikel 4.4 van toepassing is of om internationale bescherming wordt verzocht. J [Herstel hoorplicht bij omzetting bewaringsgronden]Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:1. Het tweede lid komt te luiden: 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het voorafgaande gehoor van de vreemdeling niet kan worden afgewacht. In dat geval wordt de vreemdeling zo spoedig mogelijk na de tenuitvoerlegging van de bewaring gehoord. 2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het derde en vierde lid. K [Bewaring niet-begeleide minderjarigen]Na artikel 5.7 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5.8
  1. Niet-begeleide minderjarigen als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Opvangrichtlijn worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden in bewaring gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om de bewaring zo spoedig mogelijk op te heffen. 2. Niet-begeleide minderjarigen als bedoeld in het eerste lid, worden niet ondergebracht in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. 3. Niet-begeleide minderjarigen als bedoeld in artikel 17 van de Terugkeerrichtlijn worden slechts in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke periode in bewaring gesteld. 4. Niet-begeleide minderjarigen verblijven in aan hen toegewezen ruimten waar zij afgescheiden gehuisvest zijn van volwassenen. 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van dit artikel. L [Maximale duur tijdelijke afwezigheid Unieburger duurzaam verblijfsrecht]In artikel 8.17, tweede lid, onderdeel d wordt na «werkzaamheden» ingevoegd «, gedurende een eenmalige periode van ten hoogste twaalf achtereenvolgende maanden». M [grondslag specifieke controle fraude, schijnhuwelijk, -partnerschap of -adoptie]Aan het slot van artikel 8.25 wordt toegevoegd: «Artikel 3.29 is van overeenkomstige toepassing.».

ARTIKEL II

[afschaffing verblijfsgrond vermogende vreemdelingen].

Het Besluit inburgering 2021 wordt als volgt gewijzigd:Artikel 2.2, onderdeel b vervalt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met r tot onderdelen b tot en met q.

ARTIKEL III

[afschaffing verblijfsgrond vermogende vreemdelingen].

Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 7.6 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het opschrift vervalt de zinsnede «of vermogende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT