Besluit van 9 april 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Brexit

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 9 april 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Brexit

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2019, Directie Juridische Zaken, nr. MinBuZa.2019.3554-11 Gelet op artikel XI van de Verzamelwet Brexit;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet Brexit treedt in werking met ingang van de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de artikelen II en VII niet in werking treden indien met ingang van die dag een terugtrekkingsakkoord als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie van kracht is geworden dat de voorwaarden regelt waaronder de terugtrekking plaatsvindt.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 9 april 2019Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de eenendertigste januari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Verzamelwet Brexit in werking zal treden met ingang van de dag dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal hebben verlaten.

Op het moment waarop dit besluit is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT