Besluit van 9 juni 2023, tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Besluit van 9 juni 2023, tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2022, nr. WJZ / 22506014; Gelet op artikel 3, negende lid, van de Tijdelijke wet Groningen;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2022, nr. W18.22.00134/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 6 juni 2023, nr. WJZ/26643054; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Tijdelijke wet Groningen wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 worden in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:aanvraag om schadevergoeding:

aanvraag om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet;coördinator:

coördinator als bedoeld in artikel 10l;programma:

programma van aanpak als bedoeld in artikel 13g, eerste lid, van de wet;samenloop:

situatie waarin een gebouw in een programma is opgenomen en de eigenaar van dat gebouw een aanvraag om schadevergoeding heeft ingediend waarop nog niet is beslist; versterkingsmaatregelen:

maatregelen als bedoeld in artikel 13j, eerste lid, onderdeel a, van de wet.BNa paragraaf 3a worden vier paragrafen ingevoegd, luidende:

§ 3b. Onderlinge afstemming bij mogelijke samenloop

Artikel 10

h.

 1. Voor gebouwen in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt verstrekken Onze Minister en het Instituut elkaar desgevraagd of eigener beweging de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van samenloop, de gecoördineerde behandeling bij samenloop, bedoeld in paragraaf 3c, of het meenemen van schadeherstel bij het treffen van versterkingsmaatregelen, bedoeld in paragraaf 3e. 2. Voor de toepassing van het eerste lid kan Onze Minister aan het Instituut in ieder geval verstrekken: a. een overzicht van gebouwen die in een programma zijn opgenomen en de fase van besluitvorming over de versterking daarvan; b. gegevens over versterkingsbesluiten; c. gegevens over besluiten dat een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en geen versterkingsmaatregelen nodig zijn als bedoeld in artikel 13i, tweede lid, van de wet; d. gegevens over beoordelingen dat een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet als bedoeld in artikel 13i, derde lid, van de wet; e. gegevens over besluiten dat een gebouw niet wordt versterkt op verzoek van de eigenaar als bedoeld in artikel 13i, zesde lid, van de wet; f. gegevens over besluiten dat een gebouw niet wordt versterkt indien door toedoen van de eigenaar of gebruiker niet kan worden vastgesteld of aan de veiligheidsnorm wordt voldaan als bedoeld in artikel 13k, eerste lid, van de wet. 3. Voor de toepassing van het eerste lid kan het Instituut aan Onze Minister in ieder geval gegevens verstrekken over: a. in behandeling zijnde aanvragen om schadevergoeding; b. besluiten over schadevergoeding; c. door deskundigen uitgebrachte adviezen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de wet.

Artikel 10

i.

Onze Minister en het Instituut voorzien in elk van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt in één gezamenlijke locatie waar in ieder geval: a. een ieder op zijn verzoek informatie krijgt over de uitvoering van de versterking op grond van hoofdstuk 5 van de wet en de schadevergoeding op grond van hoofdstuk 2 van de wet; en b. een eigenaar op verzoek informatie krijgt over de afhandeling van zijn aanvraag om schadevergoeding en de versterking van zijn gebouw en de samenhang daartussen.

Artikel 10

j.

 1. Indien het Instituut een aanvraag om schadevergoeding ontvangt van een eigenaar van een gebouw dat in een programma is opgenomen, en een opname van het gebouw als bedoeld in artikel 10f, vierde lid, heeft plaatsgevonden: a. informeert het de eigenaar over de mogelijkheid om de afhandeling van zijn aanvraag om schadevergoeding en de versterking van zijn gebouw gecoördineerd te laten behandelen; en b. biedt het de eigenaar de keuze voor gecoördineerde behandeling aan, waarbij de eigenaar kan aangeven of hij coördinatie door Onze Minister of het Instituut wenst. 2. Indien het Instituut een aanvraag om schadevergoeding ontvangt van een eigenaar van een gebouw waarbij sprake is van samenloop, en er een coördinator is aangewezen voor de afhandeling van de reeds in behandeling zijnde aanvraag om schadevergoeding, biedt het Instituut de eigenaar de mogelijkheid dat de reeds aangewezen coördinator ook de coördinatie voor de afhandeling van de nieuwe aanvraag om schadevergoeding op zich neemt. 3. In een geval als bedoeld in het tweede lid worden voor de toepassing van de artikelen 10l, derde en vierde lid, 10m en 10o, de in het tweede lid bedoelde aanvraag om schadevergoeding betrokken, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10

k.

Indien het Instituut een aanvraag om schadevergoeding ontvangt van een eigenaar van een gebouw dat in een programma is opgenomen, en nog geen opname van het gebouw als bedoeld in artikel 10f, vierde lid, heeft plaatsgevonden: a. informeert het de eigenaar over de mogelijkheid dat Onze Minister bij de opname van het gebouw gelijktijdig de schade opneemt als bedoeld in artikel 10n; en b. biedt het de eigenaar de mogelijkheid binnen acht weken na ontvangst van de informatie, bedoeld in onderdeel a, de keuze te maken voor de totaalopname, bedoeld in artikel 10m, eerste lid, indien de totaalopname redelijkerwijs mogelijk is.

§ 3c. Gecoördineerde behandeling bij samenloop

Artikel 10

l.

 1. Indien een eigenaar van een gebouw de keuze heeft gemaakt voor gecoördineerde behandeling, wijzen Onze Minister en het Instituut gezamenlijk een coördinator aan, die ressorteert onder Onze Minister of het Instituut. 2. De aanwijzing van een coördinator vindt, indien redelijkerwijs mogelijk, plaats overeenkomstig de keuze van de eigenaar. 3. De coördinator verstrekt aan de eigenaar een informatiedocument waarin in ieder geval is opgenomen: a. een beschrijving van de processtappen die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag om schadevergoeding en het voorziene tijdpad; b. een beschrijving van de processtappen die nodig zijn voor de versterking van het gebouw en het voorziene tijdpad; en c. de samenhang daartussen. 4. De coördinator houdt de eigenaar op de hoogte van de afhandeling van zijn aanvraag om schadevergoeding en de versterking van zijn gebouw en de samenhang daartussen, en fungeert daarvoor als aanspreekpunt voor de eigenaar.

§ 3d. Totaalopname en gelijktijdige opname van schade

Artikel 10

m.

 1. Onze Minister voert op verzoek van de eigenaar van een gebouw waarbij sprake is van samenloop een totaalopname uit, door bij de opname van het gebouw op locatie, bedoeld in artikel 10f, vijfde lid, gelijktijdig ook schade aan het gebouw op te nemen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 2. Indien Onze Minister bij de opname van een gebouw, bedoeld in artikel 10f, vijfde lid, schade aan het gebouw constateert waarvoor de eigenaar van het gebouw nog geen aanvraag om schadevergoeding heeft gedaan, neemt hij op verzoek van de eigenaar gelijktijdig ook die schade op, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

§ 3e. Schadeherstel meenemen bij treffen van versterkingsmaatregelen

Artikel 10

n.

De coördinator of Onze Minister, indien er geen coördinator is aangewezen, informeert de eigenaar over de mogelijkheid dat Onze Minister tijdens het treffen van versterkingsmaatregelen ook schade aan het gebouw herstelt als bedoeld in artikel 10o.

Artikel 10o
 1. Op verzoek van de eigenaar van een gebouw herstelt Onze Minister gelijktijdig met het treffen van de versterkingsmaatregelen ook die schade aan het gebouw waarvoor het Instituut een schadevergoeding in de vorm van het treffen van maatregelen in natura heeft vastgesteld, indien: a. het Instituut met instemming van de eigenaar het uitvoeren van de te treffen maatregelen in natura heeft overgedragen aan Onze Minister; en b. de belangen van een gebruiker of derde belanghebbende niet worden geschaad. 2. Op verzoek van de eigenaar van een gebouw herstelt Onze Minister gelijktijdig met het treffen van de versterkingsmaatregelen ook die schade aan het gebouw waarvoor het Instituut een schadevergoeding in geld heeft vastgesteld: a. indien de eigenaar de kosten van het herstel van die schade draagt door het geheel of gedeeltelijk inzetten van de schadevergoeding; b. indien de belangen van een gebruiker of derde belanghebbende niet worden geschaad; en c. voor zover Onze Minister geen toepassing heeft gegeven aan artikel 13j, achtste lid, van de wet.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 9 juni 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de negentiende juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen deel

  1. Inleiding

   Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen die ingrijpende gevolgen hebben voor de bewoners van Groningen. De aardbevingen kunnen leiden tot schade en tot onveilige gebouwen. Een eigenaar van een gebouw kan voor de afhandeling van schade terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het IMG). De Nationaal Coördinator Groningen (hierna: de NCG) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de versterking van gebouwen.

   Een deel van de eigenaren in Groningen heeft te maken met zowel schade als versterking. In de Tijdelijke wet Groningen (hierna: de wet), zoals gewijzigd met de Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT