Besluit van 9 september 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 9 september 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 september 2020, nr. WJZ/25367378(6741), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel VII van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160); Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 Algemeen

De Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160) treedt in werking met ingang van 1 november 2020, behoudens het bepaalde in de artikelen 2 en 3.

Artikel 2 WPO, WPO BES en WOT

Met ingang van 1 februari 2021 treden in werking:a. artikel I; b. artikel III; c. artikel V.

Artikel 3 Uitzondering

Van artikel II treden niet in werking:a. onderdeel G met betrekking tot artikel 64a, eerste lid, onderdeel a, onder 6°; b. onderdeel Q, tweede tot en met zesde lid.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 9 september 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de zestiende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1

De Wet meer ruimte voor nieuwe scholen treedt voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland en de Experimentenwet onderwijs in werking op 1 november 2020. Dit wijkt af van de regel dat onderwijswetten in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT