Besluit vrachtwagenheffing

Besluit van 19 september 2023 houdende regels ter uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing (Besluit vrachtwagenheffing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 juli 2023, nr. IENW/BSK-2023/180775, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 3, derde lid, 8, derde lid, 14, vijfde lid, 21, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Wet vrachtwagenheffing; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2023, nr. W17.23.00200/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 september 2023, nr. IenW/BSK-2023/239437, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

(begripsbepalingen).

In dit besluit wordt verstaan onder:statusgegevens:

gegevens, geregistreerd met boordapparatuur in een vrachtwagen, die betrekking hebben op het in- en uitschakelen en het functioneren van die boordapparatuur; verplaatsingsgegevens:

coördinaten, geregistreerd met boordapparatuur in een vrachtwagen;wet:

Wet vrachtwagenheffing.

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDE ONTHEFFING VAN DE VRACHTWAGENHEFFING

Artikel 2

(voorwaarde ontheffing).

De op grond van artikel 3, tweede lid, van de wet verleende ontheffing is niet overdraagbaar.

HOOFDSTUK 3 VOERTUIGDOCUMENTEN VOOR SLUITEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

Artikel 3

(te overleggen voertuigdocumenten).

 1. Bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet overlegt de houder het kentekenbewijs. 2. Voor zover uit het kentekenbewijs niet blijkt wat de toegestane maximum massa en euro-emissieklasse van de vrachtwagen zijn, kan dat worden aangetoond met een aan het kentekenbewijs gelijkwaardig voertuigdocument.

HOOFDSTUK 4 GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 4

(gegevensverwerking Minister voor de heffing, invordering en handhaving).

 1. De te verwerken persoonsgegevens voor de heffing en invordering, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder a, van de wet betreffen uitsluitend: a. het kenteken van de vrachtwagen waarvoor een vrijstelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet geldt; b. de naam, het adres, de woonplaats en de contactgegevens van de houder en het kenteken van de vrachtwagen waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet is aangevraagd; c. het kenteken van de vrachtwagen waarvoor een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet is gesloten alsmede het unieke kenmerk van de dienstverleningsovereenkomst; d. het identificatienummer van de boordapparatuur; e. de verplaatsingsgegevens van de vrachtwagen. 2. De te verwerken persoonsgegevens voor de handhaving, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de wet, betreffen uitsluitend: a. de naam, het adres, de woonplaats, het KvK-nummer, bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, het KvK-vestigingsnummer, bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of indien sprake is van een rechtspersoon waar geen onderneming aan toebehoort, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, en de contactgegevens van de houder; b. de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer van degene die de bestuurlijke boete heeft betaald; c. de verplaatsingsgegevens van de vrachtwagen; en d. het unieke kenmerk van de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 5

(gegevensverwerking toezichthouder voor het toezicht op de naleving).

 1. De te verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder a, van de wet betreft het unieke kenmerk van de dienstverleningsovereenkomst. 2. De te verwerken persoonsgegevens voor het uitreiken van een bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b, van de wet, betreffen: a. de naam van de houder en de naam van de bestuurder van de vrachtwagen; b. het kenteken van de vrachtwagen waarvan een overtreding als bedoeld in artikel 13 van de wet is vastgesteld; c. de naam van de rekeninghouder en de overige betalingsgegevens van degene die de boete heeft betaald. 3. De te verwerken persoonsgegevens voor het informeren van de houder, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder c, van de wet betreffen uitsluitend: a. de naam, het adres, de woonplaats en de contactgegevens van de houder; b. het kenteken van de vrachtwagen waarvan is gebleken dat deze binnen de vrachtwagenheffing valt.

HOOFDSTUK 5 REGELS OVER INZET EN KENBAAR MAKEN GEBRUIK TECHNISCH HULPMIDDEL EN BENODIGDE INFORMATIE BOORDAPPARATUUR

Artikel 6

(inzet technisch hulpmiddel).

 1. Er worden zodanige maatregelen of voorzieningen getroffen dat slechts gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen die zo zijn gericht en afgesteld dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat personen of andere zaken dan motorrijtuigen herkenbaar op een beeldopname staan. 2. In het voorkomende geval dat personen of andere zaken dan motorrijtuigen herkenbaar op een beeldopname staan, worden deze personen of andere zaken onmiddellijk onherstelbaar onherkenbaar gemaakt.

Artikel 7

(waarnemingsplan technisch hulpmiddel).

 1. De toezichthouder stelt in ieder geval jaarlijks een waarnemingsplan vast voorafgaand aan de datum met ingang waarvan het tarief, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, wordt geheven en draagt zorg voor de actualiteit van het plan. 2. Het waarnemingsplan bevat ten minste een overzicht van: a. het aantal vaste technische hulpmiddelen waarvan gebruik wordt gemaakt of waarvan gebruik zal worden gemaakt in het daaropvolgende jaar; b. de soort technische hulpmiddelen waarvan gebruik wordt gemaakt of waarvan gebruik zal worden gemaakt in het daaropvolgende jaar; c. de locaties waar vaste technische hulpmiddelen zijn of zullen worden geplaatst; d. de locaties van vaste camera’s van andere instanties wanneer daarvan structureel gebruik wordt gemaakt; en e. het aantal mobiele technische hulpmiddelen dat kan worden ingezet en het soort locaties waar deze mobiele technische hulpmiddelen kunnen worden ingezet. 3. Het waarnemingsplan bevat een motivering van elk van de het tweede lid opgenomen onderdelen van overzicht. 4. Het waarnemingsplan wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 8

(benodigde informatie uit boordapparatuur).

De vast te leggen en te verwerken informatie uit de boordapparatuur, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet betreft uitsluitend: a. het kenteken van de vrachtwagen behorende bij de boordapparatuur; b. de statusgegevens van de boordapparatuur; c. het identificatienummer van de boordapparatuur.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

(inwerkingtreding).

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 10

(citeertitel).

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrachtwagenheffing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 19 september 2023Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Uitgegeven de negenentwintigste september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN DEEL

5

 1. Inleiding

  5

 2. Het heffingssysteem

  6

 3. Voertuigdocumenten voor het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst

  7

 4. Gegevensbescherming

  8

  4.1

  Persoonsgegevens in relatie tot uitvoering van de vrachtwagenheffing

  8

  4.2

  Proportionaliteit en subsidiariteit

  8

  4.3

  De Minister als verwerkingsverantwoordelijke

  9

  4.3.1

  Verwerken persoonsgegevens voor de heffing en invordering

  9

  4.3.2

  Verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de handhaving

  10

  4.4

  Toezichthouder als verwerkingsverantwoordelijke

  11

  4.4.1

  Toezicht op de naleving

  12

  4.4.2

  Uitreiken van een boete bij stilhouden van een voertuig

  12

  4.4.3

  Het informeren van houders van wie geen dienstverleningsovereenkomst is geregistreerd

  12

  4.5

  Toezicht met technische hulpmiddelen

  12

 5. Verhouding tot bestaande regelgeving en hoger recht

  13

 6. Gevolgen

  13

 7. Advisering en consultative

  14

  7.1

  Vooroverleg

  14

  7.2

  Toetsen en adviezen

  14

  7.3

  Consultatie

  15

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

  15

  ALGEMEEN DEEL

 8. Inleiding

  De Wet vrachtwagenheffing (hierna: de wet) regelt dat op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen) voor vrachtwagens per gereden kilometer wordt betaald. De heffing geldt voor Nederlandse en buitenlandse kentekenhouders van motorrijtuigen of een samenstel van voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoeren van goederen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg (vrachtwagens).

  In de wet is een aantal grondslagen opgenomen om regelgeving te delegeren naar een algemene maatregel van bestuur. In dit besluit zijn de volgende grondslagen uitgewerkt: – de beperkingen en voorwaarden die aan een ontheffing worden verbonden (artikel 3, derde lid, van de wet); – de te verstrekken voertuigdocumenten in het kader van het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst (artikel 8, derde lid, van de wet); – de inzet en het kenbaar maken van het gebruik van een technisch hulpmiddel en het aanwijzen van de benodigde informatie uit de boordapparatuur die wordt verwerkt (artikel 14, vijfde lid, van de wet); – de te verwerken persoonsgegevens voor de heffing, invordering en de handhaving (artikel 21, eerste lid van de wet); en – de gegevensverwerking in verband met het toezicht op de naleving van de vrachtwagenheffing (artikel 22, eerste lid, van de wet).

 9. Het heffingssysteem

  2.1 Het systeem van de vrachtwagenheffing op hoofdlijnen

  De vrachtwagenheffing wordt in beginsel geheven op alle autosnelwegen en daarnaast op wegen waarop anders substantiële uitwijk plaats zou kunnen vinden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT