Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aan te passen aan de nieuwe richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt gewijzigd als volgt: A Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. Onderdeel d komt te luiden: d. verordening 714/2009:

verordening nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (Pb EU 2009, L 211);. 2. In onderdeel i wordt na «behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen» ingevoegd: onderdeel uitmaken van een directe lijn of. 3. Onderdeel m komt te luiden: m. richtlijn:

richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211);. 4. Na onderdeel ak worden negen onderdelen toegevoegd, luidende: al. verordening 713/2009:

verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 211); am. Agentschap:

het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 713/2009; an. producent van gas:

een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel ag, van de Gaswet; ao. leverancier van gas:

een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel ah, van de Gaswet; ap. handelaar in gas:

een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel ai, van de Gaswet; aq. gesloten distributiesysteem:

een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten, 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem; ar. directe lijn:

een elektriciteitslijn die geen net is en die: 1°. een geïsoleerde producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit; of 2°. een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers; as. landsgrensoverschrijdend net:

een net dat de grens tussen ten minste twee landen overschrijdt en dat de netten van die landen onderling koppelt; at. interconnector-beheerder:

een beheerder van een landsgrensoverschrijdend net dat geen deel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet. B In artikel 4a, vijfde lid, onderdeel a en 31, eerste lid, onderdeel k, wordt «de Verordening» vervangen door: verordening 714/2009. C De artikelen 5 en 5b worden vervangen door vijf artikelen, luidende:

Artikel 5
  1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit is belast met taken ter uitvoering van deze wet, van verordening 714/2009 en van de verordening 713/2009, alsmede met het toezicht op de naleving van deze wet, verordening 714/2009 en verordening 713/2009. 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit is de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de richtlijn en artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009. 3. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit houdt bij de uitoefening van de hem op grond van deze wet toegekende taken en bevoegdheden rekening met artikel 36 van de richtlijn. 4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit werkt, onder meer teneinde de nationale markten op één of meer geografische gebieden als bedoeld in artikel 12, derde lid, van verordening 714/2009 te integreren en samenwerking tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet en buitenlandse instellingen die op grond van nationale wettelijke regels zijn belast met het beheer van een transmissiesysteem als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, van de richtlijn in deze gebieden aan te moedigen, samen met: a. instellingen in andere lidstaten van de Europese Unie die op grond van nationale wettelijke regels zijn belast met de toepassing van de regels op het gebied van elektriciteit; b. het Agentschap. 5. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit draagt bij aan de compatibiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen voor de belangrijkste marktprocessen in één of meer geografische gebieden als bedoeld in artikel 12, derde lid, van verordening 714/2009. 6. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit beslist over de goedkeuring van de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gehanteerde congestiebeheersprocedures voor landsgrensoverschrijdende netten.

Artikel 5

a.

  1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009 en de verordening 713/2009 zijn belast de bij besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit aangewezen ambtenaren. 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 3. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan bindende aanwijzingen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009 en verordening 713/2009. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 4. De werkzaamheden in verband met de uitvoering van artikel 51 worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij werkzaamheden op grond van hoofdstuk 3, paragrafen 4 tot en met 6.

Artikel 5

b.

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit volgt nauwlettend in welke mate de elektriciteitsmarkt aan de doelstellingen, bedoeld in artikel 36 van de richtlijn, voldoet. Tevens volgt hij: a. de samenhang tussen de voorgenomen investeringen, bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet en de netontwikkelingsplannen als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel b, van verordening 714/2009; b. het niveau van transparantie, met inbegrip van de groothandelsprijzen; c. het niveau en de doeltreffendheid van openstelling van de markt en de mededinging op groot- en kleinverbruikersniveau; d. het bestaan van praktijken gericht op het aangaan van overeenkomsten die afnemers, niet zijnde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier; e. de investeringen in productiecapaciteit met het oog op de continuïteit van de voorziening; f. de technische samenwerking tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en buitenlandse instellingen die op grond van nationale wettelijke regels zijn belast met het beheer van een transmissiesysteem als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, van de richtlijn.

Artikel 5

c.

  1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit brengt jaarlijks verslag uit over de uitvoering van zijn taken. Het verslag bevat een overzicht van de behaalde resultaten en genomen maatregelen. 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit zendt het verslag toe aan Onze Minister, het Agentschap en de Europese Commissie.

Artikel 6
  1. Onze Minister onthoudt zich van instructies die op een individuele zaak betrekking hebben. 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit en het ter beschikking van de raad gestelde personeel verlangen of ontvangen geen instructies die op een individuele zaak betrekking hebben. D Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 1. In het eerste lid, wordt na «in deze wet» ingevoegd: , verordening 714/2009 en de verordening 713/2009. 2. In het derde lid wordt «ten behoeve van de uitvoering van deze wet» vervangen door «ten behoeve van de uitvoering van deze wet, verordening 714/2009 of de verordening 713/2009» en wordt «de toepassing van deze wet» vervangen door: de toepassing van deze wet, verordening 714/2009, de verordening 713/2009. 3. Na het vierde lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende: c. het Agentschap, voor zover die bescheiden, gegevens of inlichtingen van betekenis kunnen zijn voor de uitoefening van de taak van het Agentschap. Da Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7

a.

  1. Bij algemene maatregel van bestuur kan, met inachtneming van bindende besluiten van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese Commissie, bij wege van experiment worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 2. Er kan uitsluitend toepassing worden gegeven aan het eerste lid indien het experiment bijdraagt aan ontwikkelingen op het gebied van de productie, het transport en de levering van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit, of elektriciteit opgewekt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT