Besluit van 28 juni 2011, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de wijziging van de ingangsdatum van de aanbestedingsverplichting van het openbaar vervoer per bus en het openbaar vervoer per bus, alsmede per metro of tram

Besluit van 28 juni 2011, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de wijziging van de ingangsdatum van de aanbestedingsverplichting van het openbaar vervoer per bus en het openbaar vervoer per bus, alsmede per metro of tram

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 16 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/16020, sector spoor en weg, Hoofddirectie Juridische Zaken; Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 april 2011, no. W14.11.0076/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 24 juni 2011, nr. IENM/BSK-2011/56670, sector spoor en weg, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 36b, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit personenvervoer 2000 wordt «1 januari 2012» vervangen door: 1 januari 2013.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 28 juni 2011BeatrixDe Minister van Infrastructuur en Milieu,M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 (hierna: Bp2000) houdt in dat de verplichting tot aanbesteding voor het openbaar vervoer per bus of openbaar vervoer per bus in combinatie met openbaar vervoer per metro of tram in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in gaat op 1 januari 2013 in plaats van 1 januari 2012.

In artikel 36b, tweede lid, onderdeel a, van het Bp2000 was geregeld dat het openbaar vervoer per bus of per bus, alsmede per tram of metro (multimodaal vervoer) op 1 januari 2012 moest zijn aanbesteed. In april 2010 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 ter uitvoering van de PSO-verordening1 bij de Tweede Kamer ingediend2. Daarin werd de keuze geïntroduceerd voor de stadsregio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om het openbaar vervoer in de hiervoor genoemde drie steden aan te besteden of in te besteden3. In het regeerakkoord «Vrijheid en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT