Beschikking van de Minister van Justitie van 8 februari 2002 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Protocol overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de Nederlandse Antillen met betrekking tot in het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend en van het Protocol deelnemingsdividenden die vloeien van Nederland naar Aruba

Beschikking van de Minister van Justitie van 8 februari 2002 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Protocol overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de Nederlandse Antillen met betrekking tot in het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend en van het Protocol deelnemingsdividenden die vloeien van Nederland naar Aruba

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4 van het Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant;Besluit:

de tekst van het Protocol overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de Nederlandse Antillen met betrekking tot het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend en van het Protocol deelnemingsdividenden die vloeien van Nederland naar Aruba in het Staatsblad te plaatsen als bijlagen bij deze beschikking.'s-Gravenhage, 8 februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Protocol behorende bij voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing deelnemingsdividenden) inzake de overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de Nederlandse Antillen met betrekking tot in het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend

  1. Voor het jaar 2001 geldt met betrekking tot deelnemingsdividend dat wordt genoten door een lichaam dat inwoner is van de Nederlandse Antillen en verschuldigd is door een lichaam dat inwoner is van Nederland het volgende:

    1. het tarief van de in artikel 11, tweede lid, bedoelde belasting wordt bepaald conform de regeling zoals opgenomen in artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin;

    2. een bedrag ter hoogte van de aldus afgedragen belasting zal, mits in de Nederlandse Antillen met de in het tweede lid bedoelde belasting formeel of in feite niet zodanig rekening wordt gehouden dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk op het dividend overeenkomstig het eerste lid enerzijds en het tweede en derde lid anderzijds lager is dan 8,3 percent, zonder het stellen van aanvullende voorwaarden aan de Nederlands Antilliaanse overheid worden overgemaakt;

    indien blijkt dat bij de definitieve aanslagregeling in de Antillen over het betreffende jaar niet is voldaan aan de voorwaarde genoemd in onderdeel b, wordt het bedrag dat aan de Nederlands Antilliaanse overheid wordt overgemaakt gekort met het hierop betrekking hebbende bedrag.

  2. Voor de uitvoering van dit Protocol is artikel 37 van overeenkomstige toepassing.

  3. Het protocol van 29 mei 1992 met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT