Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), voor het jaar 2021; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021Willem-AlexanderDe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausTabel 1 Wijziging begrotingsstaat van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

Beleidsartikelen

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

304 533

513 365

6 264

194 068

7 586

0

2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

514 813

735...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT