Uitspraak Nº 001008-22. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-27

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3783
Date27 Octubre 2022
Docket Number001008-22
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: AVNR. 001008-22

Parketnummer 1e aanleg: [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de rechtbank [plaats] van 1 september 2022, waarbij namens:

[verdachte 1]

[geboortedatum en plaats]

[adres]

[detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank [plaats] van 1 september 2022, bij welke beslissing het verzoek tot opheffing van de aan [verdachte 2] opgelegde voorlopige hechtenis werd afgewezen.

Het hof heeft gezien de beslissing waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.A.T.X. Vonken.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten overtreding van de Opiumwet door in het bezit hebben van hoeveelheden verschillende soorten drugs.

Het beroep is namens verdachte ingesteld op 1 september 2022 tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis welke afwijzing ter terechtzitting door de meervoudige kamer is gegeven.

Het hof is van oordeel dat het beroep te laat wordt behandeld en dat er sprake is van een zodanige overschrijding van de door het hof gestelde termijn waarbinnen het hoger beroep dient te worden behandeld dat er geen sprake is van een effective remedy.

Gelet op het verwijt dat verdachte wordt gemaakt alsmede gelet op het feit dat verdachte first offender is en hij sedert mei van dit jaar voor deze zaak in voorlopige hechtenis zit, is het hof van oordeel dat het belang van verdachte bij een tijdige behandeling van het hoger beroep en het aldus kunnen aanwenden van een effective remedy groter is dan het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis. Daarbij heeft het hof in het bijzonder ook acht geslagen op het feit dat het hof de voorlopige hechtenis van verdachte zou hebben geschorst, wanneer het beroep eerder zou zijn behandeld. Alles overziend zal het hof de beslissing waarvan beroep vernietigen en de voorlopige hechtenis opheffen.

Het hof vernietigt de beslissing waarvan beroep en heft op de voorlopige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT