Uitspraak Nº 08.960100-15 (LP) (P). Rechtbank Overijssel, 2017-02-16

ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:769
Date16 Febrero 2017
Docket Number08.960100-15 (LP) (P)
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.960100-15 (LP) (P)

Datum vonnis: 16 februari 2017

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1963 te [geboorteplaats] (Verenigde Staten),

thans in voorarrest verblijvende in het Huis van Bewaring Ter Apel.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 30 augustus 2016, 31 januari 2017, 1 februari 2017 en 2 februari 2017. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.K.J. Kooij en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman, mr. R.D.A. van Boom, en diens raadsvrouw mr. N.J.H. Lina, advocaten te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [hotel 1] en/of [hotel 2] , in de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 juni 2015, al dan niet in vereniging;

feit 2: zich heeft schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting van de ING bank te Amsterdam, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 23 april 2015, al dan niet in vereniging;

feit 3: zich heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 juni 2015, al dan niet in vereniging;

feit 4: als bestuurder van een rechtspersoon voor de intreding van het faillissement niet aan bepaalde verplichtingen heeft voldaan, in de periode van 23 augustus 2013 tot en met 2 juni 2015.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte – na wijziging daarvan ter terechtzitting van 30 augustus 2016 –, dat:

Feit 1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 juni 2015 te Zeist en/of Arnhem en/of Amsterdam en/of Rotterdam en/of Ermelo, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, telkens

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer perso(o)n(en) heeft bewogen tot

de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een of meer dienst(en), te weten:

-een (giraal) geldbedrag van in totaal ongeveer 130.500,-- euro, in elk geval

een (groot) geldbedrag, door [slachtoffer 1] , en/of

-een (giraal) geldbedrag van in totaal ongeveer 124.795,-- euro, in elk geval

een (groot) geldbedrag, door [slachtoffer 2] , en/of

-een (giraal) geldbedrag van in totaal ongeveer 300.000,-- euro, in elk geval

een (groot) geldbedrag, door [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 3] en/of

-een (giraal) geldbedrag van in totaal ongeveer 7.189,-- euro, in elk geval een (groot) geldbedrag, door [slachtoffer 4] , en/of

-het verblijf en/of (het verstrekken van) een of meer consumptie(s) en/of een

of meer andere dienst(en) en/of goed(eren) door (medewerkers van) [hotel 1] , ter waarde van ongeveer 364.716,21 euro, en/of

-het verblijf en/of (het verstrekken van) een of meer consumptie(s) en/of een

of meer andere dienst(en) en/of goed(eren) door (medewerkers van) [hotel 2] , ter waarde van ongeveer 18.368,-- euro,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met het vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een succesvolle zakenman en/of betrouwbare investeerder die via

aan hem gelieerde ondernemingen een groot vermogen beheert, onder meer door zich herhaaldelijk te laten vergezellen door een advocaat en/of een notaris bij besprekingen en/of zich te laten begeleiden door (een) privé-chauffeur(s)/bodyguard(s) en/of

- een of meer valse/ongedekte bankgarantie(s) en/of valse/ongedekte/ongeautoriseerde cheques en credit cards, en/of (een) valse betalingsopdracht(en) en/of andere (al dan niet vervalste/valselijk opgemaakte) documenten getoond en/of gebruikt ter onderbouwing van de stelling dat verdachte een kapitaalkrachtige man is, en/of

- zich tegenover voornoemde personen/medewerkers voorgedaan en/of toegezegd alsof/dat hij, verdachte, aan die voornoemde personen een investering zal verstrekken, nadat die voornoemde personen/medewerkers eerst een (kleiner) geldbedrag aan hem, verdachte, overgemaakt dan wel verstrekt hebben, en/of

- aan voornoemde personen/medewerkers een of meer (valse) onderpanden verstrekt ter zekerheidsstelling en/of dekking van:

* de bedragen die voornoemde personen/medewerkers aan hem, verdachte, zouden overmaken/verstrekken en/of

* de diensten die voornoemde personen/medewerkers aan verdachte zouden verlenen, en/of

het aan voornoemde personen/medewerkers verstrekken van obligaties (MBB-bonds) ter zekerheidsstelling en/of dekking van de voornoemde bedragen en diensten, terwijl die obligaties door het handelen van verdachte (uiteindelijk) geen of slechts een zeer geringe waarde vertegenwoordigden en/of

- het initiatief nemen tot en/of opstellen van en/of ondertekenen van een ‘Letter of Intent’, ‘Joint Venture’, ‘Raamwerk’, ‘Memo of understanding’, ‘Overeenkomst investering’ en/of andere documenten waarin verdachte de intentie of verplichting uitspreekt en het vertrouwen wekt dat hij in de toekomst zal investeren en/of goederen/diensten zal afnemen van voornoemde personen/medewerkers en/of

- tegenover voornoemde personen/medewerkers herhaaldelijk meedelen dat zijn geld vast zou staan (in de Verenigde Staten en/of Nieuw Zeeland) en/of dat hij spoedig de beschikking zou krijgen over financiële middelen en/of dat hij dichtbij het bereiken van een grote financiële deal was en/of dat hij binnenkort tot betaling zou overgaan en/of (vertrouwenwekkende/geruststellende) mededelingen van soortgelijke aard en strekking en/of

waardoor een of meer bovengenoemde personen/medewerkers en/of andere personen (telkens) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte(s) en/of het verlenen van bovenomschreven dienst(en);

Feit 2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 23 april 2015 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

de ING bank te Amsterdam (kantoor Haarlemmerdijk, hoofdkantoor en/of een andere ING-afdeling) te bewegen tot het verstrekken van krediet, dan wel tot afgifte van enig geldbedrag en/of het aangaan van een schuld en/of tot afgifte van enig goed (geschrift inhoudende een positief advies omtrent een bankgarantie) en/of het verlenen van een dienst (positief adviseren omtrent een bankgarantie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

-zich jegens (een) bankmedewerker(s) van voornoemde bank voorgedaan als een succesvol zakenman en een bonafide kapitaalkrachtige persoon, onder meer door diverse malen in voornoemde bank te verschijnen in het bijzijn van een of meer bodyguard(s)/privé-chauffeur(s) en/of te arriveren in een of meer grote voertuigen, en/of

-een vals opgemaakte dan wel vervalste bankgarantie, althans een op [geboortedatum 1] 2014 gedateerde ‘financial guarantee’, ten bedrage van ongeveer 40.000.000,-- Amerikaanse dollar, in elk geval een groot geldbedrag, op naam van/uitgegeven door of namens Allianz, verstrekt en/of

- een (al dan niet vervalste of valselijk opgemaakt) concept SWIFT-bericht verstrekt waarin wordt verwezen naar voornoemde vals opgemaakte dan wel vervalste bankgarantie, althans de op [geboortedatum 1] 2014 gedateerde ‘financial guarantee’ en/of een letter of guarantee en/of waarin wordt gesteld/gesuggereerd dat TBT NL BV de begunstigde zou zijn van een bedrag van 40.000.000,- Amerikaanse dollar ,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 juni 2015, te Zeist en/of Amsterdam en/of Ermelo en/of Arnhem, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) valse of vervalste bankgarantie(s) en/of een op [geboortedatum 1] 2014 gedateerde ‘financial guarantee’, en/of een concept SWIFT-bericht als ware die/ dat geschrift(en) echt en onvervalst , dan wel deze geschriften heeft afgeleverd of voorhanden heeft gehad, te weten:

- een bankgarantie, althans cheque ten bedrage van ongeveer 50.000.000,- euro, in elk geval

een groot geldbedrag, op naam van/uitgegeven door de Bank of Ireland, en/of

- een bankgarantie ten bedrage van ongeveer 200.000.000,- euro, in elk geval

een groot geldbedrag, op naam van/uitgegeven door de ABN AMRO Bank N.V. (met als begunstigde [verdachte] Bright Trust) en/of

- een bankgarantie, althans de op [geboortedatum 1] 2014 gedateerde ‘financial guarantee’, ten bedrage van ongeveer 40.000.000,- Amerikaanse dollar, in elk geval een groot geldbedrag, op naam van/uitgegeven door of namens Allianz...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT