Uitspraak Nº 10003337. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-19

ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9104
Docket Number10003337
Date19 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 10003337 CV EXPL 22-3448

Uitspraakdatum: 19 oktober 2022

Verstekvonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht IFA Finance Designated Activity Company (DAC) rechtsopvolgster van de vennootschap naar vreemd recht Zalando Payments GmbH

gevestigd te Dublin, Ierland

de eisende partij

gemachtigde: Yards Deurwaardersdiensten B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

de gedaagde partij

niet verschenen

1 Het procesverloop
1.1.

De eisende partij heeft de gedaagde partij gedagvaard. Tegen de gedaagde partij is verstek verleend.

2 De beoordeling
2.1.

De vordering is gebaseerd op een overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten moet ter bescherming van de consument aan de wettelijke (pre)contractuele informatieplichten van Boek 6, titel 5, afdeling 2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden voldaan. Dat aan deze plichten is voldaan, moet gemotiveerd worden gesteld en onderbouwd. De kantonrechter moet er ambtshalve op toezien dat die voorschriften worden nageleefd, dus ook als er geen verweer is gevoerd. Zie, onder meer, het arrest van de Hoge Raad van 12 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1677).

2.2.

De eisende partij legt aan de vordering een consumentenkoopovereenkomst op afstand ten grondslag (artikel 6:230g lid 1 sub e BW). Zij stelt immers dat de overeenkomst via de website- óf de smartphoneapp van de handelaar (Zalando) is gesloten. Hoewel de eisende partij heeft nagelaten te stellen en onderbouwen op welke wijze die overeenkomst exact tot stand is gekomen (via de website óf de smartphoneapp van de handelaar) doet dat op zichzelf niet af aan de toewijsbaarheid van de vordering. In tegenstelling tot in eerdere door haar ingediende zaken heeft de eisende partij namelijk voor de beide situaties onderbouwde toelichtingen gegeven ten aanzien van de informatieplichten. Dat wordt als volgt toegelicht.

De precontractuele informatieplichten

Artikel 6:230m lid 1 BW

2.3.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de eisende partij met de door haar overgelegde stukken en toelichting daarop voldoende onderbouwd toegelicht dat bij het sluiten van de overeenkomst (via de website óf de smartphoneapp) is voldaan aan de precontractuele informatieplichten van artikel 6:230m lid 1 BW.

Artikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT