Uitspraak Nº 14/01278. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-11-24

Datum uitspraak:2015/11/24
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

Afdeling belastingrecht

Locatie Arnhem

Nummer 14/01278

uitspraakdatum: 24 november 2015

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Arnhem (hierna: de Inspecteur)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 november 2014, nummer AWB 13/5850, in het geding tussen Inspecteur en

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1

Belanghebbende heeft met dagtekening 18 april 2013 een verzoek tot teruggaaf van overdrachtsbelasting ingediend.

1.2

De Inspecteur heeft bij beschikking van 28 mei 2013 beslist dat geen teruggaaf wordt verleend.

1.3

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de Inspecteur bij uitspraak op bezwaar de beschikking gehandhaafd.

1.4

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 18 november 2014 gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en aan eiseres een teruggaaf overdrachtsbelasting van € 21.468 verleend.

1.5

De Inspecteur heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

1.6

Tot de stukken van het geding behoren, naast de hiervoor vermelde stukken, het van de Rechtbank ontvangen dossier dat op deze zaak betrekking heeft alsmede alle stukken die nadien, al dan niet met bijlagen, door partijen in hoger beroep zijn overgelegd, waaronder de pleitnota die door de Inspecteur ter zitting is voorgedragen.

1.7

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2015 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord drs. [A] als de gemachtigde van belanghebbende, alsmede mr. drs. [B] namens de Inspecteur, bijgestaan door [C] .

1.8

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 De vaststaande feiten
2.1

Belanghebbende is opgericht [in] 2000. Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van belanghebbende: holding, beheer, financiering, management, het voor eigen rekening of rekening van derden op lange en/of korte termijn verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren, verhuren en leasen van (register)goederen, de productie, vermeerdering en verwerking van producten van plantaardige dan wel dierlijke oorsprong.

2.2

Op de website van belanghebbende is onder meer te lezen:

“Off Balans Financiering

Via een aantal dochterbedrijven, te weten: [D] B.V., [E] B.V., [F]

B.V., [G] B.V. en [X] B.V. biedt de [H] B.V. een off balance-financiering aan. Off balance-financiering is een eenvoudige en praktische methode om op discrete wijze liquide middelen vrij te maken.

De constructie houdt in dat u (bij voorbeeld) uw (bedrijfs-)pand verkoopt onder de voorwaarde dat u

gedurende een periode van maximaal vijf jaar daarna tegen de door u ontvangen koopsom terug kunt

kopen. In deze tussenliggende periode huurt u het pand van de koper, zodat u het ongestoord kunt

blijven gebruiken!

Als gevolg hiervan:

a. maakt u liquide middelen vrij:

b. huurt u het (bedrijfs-)pand tegen een voordelige prijs, zodat ongestoord gebruik mogelijk is en blijft;

c. kunt u, na bijvoorbeeld drie jaar, uw (bedrijfs-)pand voor een vooraf vastgestelde prijs weer

terugkopen.

De constructie wordt aangeboden in samenwerking met een van Nederlands grootste banken!!”

2.3

Op 3 juni 2010 hebben [I] als bloot eigenaar en [J] BV als opstalhouder (hierna tezamen: verkoper) een koopovereenkomst gesloten met belanghebbende als koper. Verkoper heeft daarbij aan belanghebbende verkocht een sporthal/horecagelegenheid met ondergrond, gelegen aan de [a-straat] 6a te [K] (Gld) (hierna: het verkochte of [L] ). De koopprijs bedraagt € 380.000 vrij op naam en is volgens de akte van levering van eveneens 3 juni 2010 voldaan door storting op een afgezonderde rekening onder beheer van de notaris. In de notariële afrekening van eveneens 3 juni 2010 is onder meer opgenomen dat een éénmalige vergoeding van € 14.278 op de koopprijs in mindering wordt gebracht met de omschrijving ‘verrekening fee’.

2.4

Het verkochte is in verhuurde staat verkocht. Tevens zijn partijen overeengekomen dat belanghebbende het verkochte verhuurt aan verkoper. In de koopovereenkomst is, voor zover van belang, onder meer het volgende vermeld (waarbij belanghebbende is aangeduid als koper en [I] en [J] BV tezamen als verkoper):

“(…)

De ondergetekenden (…) komen overeen:

verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

De sporthal/Horeca gelegenheid met ondergrond erf, terrein en tuin, gelegen aan de [a-straat] 6, [K] (gld) groot 3.000 m2, onderdeel uitmakend van het perceel kadastrale gemeente [M] , sectie [Y] nummer [0000] (…)

(…)

Verdere afspraken omtrent het voortgezet gebruik

Artikel 19

1. Rechten en plichten van de gebruiker

Verkoper heeft zich naast het hiervoor bedoelde recht van gebruik ook het (toekomstige) financieel resultaat van het verkochte voorbehouden tot 1 juni 2015.

Verkoper is gedurende deze periode hiervoor aan de koper de navolgende vergoedingen verschuldigd:

a. een eenmalige vergoeding van € 14.278,--;

Deze vergoeding wordt direct verrekend met de koopprijs.

b. Betaling van de maandelijkse (huur-)termijn, die voortvloeit uit de huurovereenkomst.

(…)

2. Overige boetes en bedingen:

1. Is Verkoper in gebreke met:

(…)

c. de voldoening van de tegenprestatie op de overeengekomen datum (1 juni 2015);

dan heeft koper, na verkoper door middel van aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld (…) de keuze om:

1. Uitvoering van de overeenkomst te verlangen

(…)

of

2. De in de overeenkomst en akte van levering vermelde ontbindende voorwaarde (…) voor ontbonden te verklaren en betaling van een (…) onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van twintig procent (20%) van de koopprijs (…). De zaak is hiermee onherroepelijk en onvoorwaardelijk eigendom van koper (…).

Koopovereenkomst

Artikel 20

1. Verkoper en koper zijn voorts overeengekomen dat koop plaats vindt onder de voorwaarde dat verkoper uiterlijk op 1 juni 2015 zorg draagt voor een definitieve en onherroepelijke bouwvergunning welke bepaalt dat op het terrein, behorende tot het verkochte een appartementencomplex van minimaal 32 appartement, bestaande uit 4 woonlagen gerealiseerd kan worden, waarna bij het ontbreken van bovengenoemde bouwvergunning deze koopovereenkomst ontbonden zal zijn en de teruglevering uiterlijk op die datum zal plaatsvinden en voorts onder de gebruikelijke voorwaarden en bedingen die op de verkoop en levering van soortgelijke registergoederen van toepassing zijn, met dien verstande dat koper niet instaat voor de feitelijke staat van het verkochte.

(…)

Betaling

1. De betaling van de tegenprestatie en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor van de notaris

(…)

2. De hiervoor bedoelde tegenprestatie wordt als volgt samengesteld:

a. de huidige koopprijs vermeerderd met alle eventueel door koper betaalde verwervingskosten en belastingen terzake van het verkochte;

b. alle – na goedkeuring van de verkoper – door de koper gedane investeringen en alle onderhoudskosten betreffende het verkochte, welke door koper zijn betaald dan wel voor zijn rekening zijn verricht;

c. alle overige kosten welke koper tussen heden en de teruglevering terzake van het verkochte heeft betaald en niet tussentijds door verkoper zijn vergoed;

d. de eventueel achterstallige betaling van het conform artikel 19 verschuldigde en de eventuele boetes en invorderingskosten daarvan.

Ontbindende voorwaarde

Artikel 21

1. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT