Uitspraak Nº 15.190497.21. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9501
Docket Number15.190497.21
Date27 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15.190497.21 (P)

Uitspraakdatum: 27 oktober 2022

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2022 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.G.T. Kramer en van hetgeen de verdachte en zijn raadsvrouw, mr. F.T.C. Dölle, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2014 tot en met 3 september 2019 in de gemeente [plaats] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen, en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten
- een mobiele telefoon, merk Huawei (beslagnr. p.01.01), en/of
- een harde schijf, merk Toshiba (beslagnr. p.01.02), en/of
- een laptop, merk Toshiba (beslagnr. p.01.03), en/of
- een laptop, merk Acer (beslagnr. p.01.04), en/of
- een usb stick, merk Hema flashdrive (beslagnr. p.01.07), en/of
- een usb stick, merk Maxell (beslagnr. p.01.08)
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,
heeft
verspreid,
aangeboden,
openlijk tentoongesteld,
vervaardigd,
ingevoerd,
doorgevoerd,
uitgevoerd,
verworven,
in bezit gehad en/of
zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam] , toonmap 1, beschreven in pv BV-05, foto 4 op blz 91 van het proces-verbaal))

en/of

het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
([bestandsnaam] , toonmap 1, beschreven in het pv BV-05, foto 2 op blz 91 van het proces-verbaal))

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze
persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet
en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de
foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
([bestandsnaam], toonmap 1, beschreven in het pv BV-05, foto 1 op blz 91 van het proces-verbaal)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,
(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
([bestandsnaam], toonmap 3, beschreven in het pv BV-02 op blz 22 van het proces-verbaal)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Beoordeling van het bewijs
3.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit in die zin dat bewezen kan worden dat de verdachte kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad, heeft verspreid, heeft vervaardigd en zich de toegang daartoe heeft verschaft door middel van een geautomatiseerd werk, en van het plegen daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3.2

Standpunt van de verdediging

359a Sv verweer – onrechtmatig verkregen bewijs

De raadsvrouw heeft zich, overeenkomstig haar pleitnota, primair op het standpunt gesteld dat bij het binnentreden in de woning van de verdachte en de controle van zijn gegevensdragers onherstelbare vormfouten zijn gemaakt waardoor de bewijsgaring onrechtmatig is en de daaruit verkregen resultaten van het bewijs uitgesloten dienen te worden. Dit dient volgens de raadsvrouw tot vrijspraak te leiden.

De raadsvrouw heeft in dit verband aangevoerd dat de verdachte in 2015 tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf is veroordeeld wegens het overtreden van de artikelen 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht (Sr), waarbij door de rechtbank onder meer als bijzondere voorwaarde is opgelegd dat de veroordeelde:

zal meewerken aan computercontroles (maximaal zes keer per jaar) door de reclassering. Daartoe dient veroordeelde de reclassering toegang tot zijn computer(s) te geven door middel van het verstrekken van zijn wachtwoorden en overige toegangscodes en, indien de reclassering dit noodzakelijk acht, tijdelijk afstand te doen van zijn computer(s) en/of internetverbinding thuis.

De raadsvrouw heeft zich onder verwijzing naar rechtspraak van de Hoge Raad op het standpunt gesteld dat deze bijzondere voorwaarde in strijd is met artikel 14c lid 2 onder 14 Sr, omdat deze bijzondere voorwaarde in feite neerkomt op het meewerken aan uit te oefenen ingrijpende dwangmiddelen. Voor zover de rechtbank in 2015 beoogde met deze bijzondere voorwaarde het toezicht op de naleving van de overige bijzondere voorwaarden te regelen, is dat onvoldoende duidelijk tot uitdrukking gebracht. Bovendien blijkt uit de voorwaarde niet op welke wijze de controles van de gegevensdragers mogen worden uitgevoerd, welke functionarissen daarbij betrokken mogen zijn en hoe is gewaarborgd dat de persoonlijke levenssfeer van de verdachte niet verder wordt beperkt dan nodig is voor het beoogde toezicht.

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat nu in het kader van deze onrechtmatige bijzondere voorwaarde de gegevensdragers van de verdachte in zijn woning met behulp van de politie zijn gecontroleerd, er bij het binnentreden van de woning en die controle onherstelbare vormfouten zijn gemaakt. Dat de verdachte heeft ingestemd met het binnentreden en de controle doet hier niet aan af, nu dit geen vrijwillige keuze was gelet op de gevangenisstraf die hij zou riskeren bij het schenden van de bijzondere voorwaarde, aldus de raadsvrouw.

Door de onrechtmatige bewijsgaring is het recht van de verdachte op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer ernstig geschonden, aangezien de reclassering en de politie op elk willekeurig moment, door in de gegevensdragers te kijken, een vrijwel volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de verdachte konden krijgen. Volgens de raadsvrouw levert dit nadeel op voor de verdachte en dient dit primair tot bewijsuitsluiting te leiden. Deze sanctie is nodig om soortgelijke inbreuken op voornoemd grondrecht in de toekomst te voorkomen. Uit de door het Openbaar Ministerie overgelegde werkafspraken tussen de reclassering en de politie blijkt dat de onderhavige, onbegrensde controle van gegevensdragers bij herhaling voorkomt en een structureel karakter heeft. Nu er niet voldoende ander bewijs voorhanden is, moet dit tot vrijspraak leiden.

Subsidiair heeft de raadsvrouw zich op het standpunt gesteld dat bij de strafoplegging rekening moet worden gehouden met dit vormverzuim.

Overig bewijsverweren

Ten aanzien van de aangetroffen afbeeldingen op de Hema USB stick heeft de raadsvrouw zich primair op het standpunt gesteld dat deze afbeeldingen geen afbeeldingen van seksuele gedragingen zijn zoals bedoeld in artikel 240b Sr. Het betreffen afbeeldingen van niet-kinderpornografische foto’s van minderjarigen waarvoor een penis is gehouden en/of waarop kennelijk is geëjaculeerd en sperma zichtbaar is. De Hema USB stick was in het eerdere onderzoek “Healy”, dat heeft geleid tot de veroordeling in 2015, reeds onder de verdachte inbeslaggenomen en in dat onderzoek werden deze afbeeldingen als niet kinderpornografisch beoordeeld, aldus de raadsvrouw. De USB stick is na het onderzoek aan de verdachte teruggegeven.

Subsidiair verzoekt de raadsvrouw om ontslag van alle rechtsvervolging op dit onderdeel nu de verdachte handelde in een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van het voorhanden hebben van deze afbeeldingen.

Voorts heeft de raadsvrouw nog aangevoerd dat 113 van de 152 aangetroffen afbeeldingen zogenoemde thumbnails zijn die alleen kunnen worden ingezien met gespecialiseerde software. Dergelijke software is niet aangetroffen op de gegevensdragers van de verdachte, waardoor er onvoldoende bewijs is dat de verdachte deze afbeeldingen heeft kunnen bekijken.

Slechts 31 van de 152 aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen waren toegankelijk (‘accessible’). Het aantreffen van 31 toegankelijke afbeeldingen over een periode...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT